Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Capitolul VII – Sanctiuni contraventionale si masuri tehnico-administrative

SECTIUNEA 1 – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale

Art. 177. – (1) Îndrumarea, supravegherea, controlul respectarii normelor privind circulatia de drumurile publice si luarea masurilor legale în cazul în care constata încalcari ale acestora se realizeaza de catre politistii rutieri din cadrul Politiei Române.

(2) Politistii rutieri sunt ofiterii si agentii de politie specializati si anume desemnati prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Române.
Art. 178. – (1) În punctele de trecere a frontierei de stat a României, politistii de frontiera au si atributia de a aplica sanctiuni în cazul în care constata contraventii la regimul circulatiei pe drumurile publice.
(2) Procesul verbal de constatare a contraventiei se trimite, în cel mult o zi lucratoare de la data întocmirii, serviciului politiei rutiere pe raza careia a fost savârsita fapta.
Art. 179 – (1) Politia rutiera sau politia de frontiera în punctele de trecere a frontierei de stat pot actiona, împreuna cu reprezentanti ai altor autoritati cu atributii în domeniu, pentru prevenirea si constatarea unor încalcari ale normelor privind deplasarea în siguranta, pe drumurile publice, a tuturor participantilor la trafic.
(2) Politistul rutier sau politistul de frontiera aflat în punctul de trecere a frontierei de stat care actioneaza în cadrul echipajului mixt are, ca principale atributii:
a) sa opreasca vehiculele pentru control si sa verifice documentele pe care conducatorii acestora trebuie sa le aiba asupra lor;
b) sa constate si sa aplice sanctiuni în cazul contraventiilor aflate în competenta sa;
(3) Reprezentantii autoritatilor prevazute la alin.(1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atributii:
a) sa actioneze, împreuna cu politistii rutieri sau cu politistii de frontiera pentru respectarea de catre conducatorii de vehicule sau de catre operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din România;
b) sa execute activitati de control privind conditiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum si de verificare a starii tehnice a vehiculelor, conform competentelor;
c) sa constate si sa aplice sanctiuni în cazul contraventiilor aflate în competenta lor.
(4) În cazul depistarii în trafic a unui vehicul care prezinta defectiuni tehnice la mecanismul de directie, la sistemul de frânare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circula având lumina farurilor nereglata corespunzator, reprezentantii autoritatilor abilitate mentioneaza despre acestea într-o nota tehnica de constatare ce se anexeaza procesului-verbal de constatare a contraventiei încheiat de catre politistul rutier.
Art. 180. – (1) În cazul în care constata încalcari ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contraventiei, potrivit modelului prevazut în anexa nr.1A, care va cuprinde în mod obligatoriu: data, ora si locul unde este încheiat; gradul profesional, numele si prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta contravenientului, numarul si seria actului de identitate sau, în cazul cetatenilor straini, al persoanelor fara cetatenie sau al cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia si statul emitent; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost savârsita, precum si aratarea tuturor împrejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; numarul punctelor-amenda aplicate si valoarea acestora, posibilitatea achitarii, de catre persoana fizica, în termen de cel mult 2 zile lucratoare a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, sanctiunea contraventionala complementara aplicata si/sau masura tehnico-administrativa dispusa; indicarea societatii de asigurari, în situatia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a caii de atac, semnatura agentului constatator si unitatea de politie la care se depune plângerea.
(2) În cazul în care contravenientul refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurari, care trebuie sa fie confirmate de un martor asistent. În acest caz procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal si semnatura martorului.
(3) Atunci când contravenientul a fost sanctionat cu amenda, odata cu copia procesului-verbal (exemplarul nr.2), acestuia i se va comunica si înstiintarea de plata, în care se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii la institutiile abilitate sa o încaseze, potrivit legislatiei în vigoare, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând sa se procedeze la executarea silita.
(4) În situatia în care contravenientul este persoana juridica, în procesul-verbal se fac mentiuni cu privire la denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale acesteia, precum si numele, prenumele, numarul si seria actului de identitate, codul numeric personal si domiciliul ori resedinta persoanei care o reprezinta.
(5) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.
(6) În cazul în care pentru fapta savârsita se dispune ca masura tehnico-administrativa retinerea permisului de conducere si/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau a placutelor cu numarul de înmatriculare ori de înregistrare, odata cu încheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei agentul constatator elibereaza si o dovada înlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, dupa caz, al carei model este prevazut în anexa 1B.
(7) Atunci când permisul de conducere se retrage pentru ca titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, se elibereaza dovada înlocuitoare fara drept de circulatie.
(8) În situatia în care, prin acelasi proces-verbal de constatare a contraventiei, se dispun mai multe masuri tehnico-administrative, agentul constatator elibereaza pentru fiecare document sau set de placute, câte o dovada înlocuitoare.
(9) Pentru vehiculele implicate în accidente de circulatie din care au rezultat pagube materiale, politia rutiera elibereaza proprietarilor sau detinatorilor acestora autorizatie de reparatii, al carei model este prevazut în anexa nr.1C.
Art. 181. – (1) În situatia în care fapta a fost constatata cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, politistul rutier încheie un proces verbal de constatare a contraventiei potrivit modelului prevazut în anexa nr.1D, dupa prelucrarea înregistrarilor si stabilirea identitatii conducatorului de vehicul.
(2) Datele de identificare a contravenientului care se consemneaza în procesul-verbal de constatare a contraventiei sunt cele comunicate, în scris, sub semnatura proprietarului sau detinatorului legal al vehiculului.
Art. 182. – (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaza prin executarea semnalelor regulamentare de catre politistul rutier sau, dupa caz, de catre politistul de frontiera, atunci când constata încalcari ale normelor rutiere ori în situatia în care exista indicii temeinice despre savârsirea unei contraventii ori a unei fapte de natura penala, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte si a bunurilor care fac obiectul urmaririi, precum si pentru verificarea detinerii de catre conducatorii vehiculelor a documentelor prevazute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizeaza si în conditiile producerii unor calamitati naturale, dezastre sau a altor situatii care pun în pericol siguranta circulatiei.
(2) Oprirea vehiculelor se face, de regula, în afara partii carosabile, iar acolo unde nu exista asemenea conditii, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lânga bordura ori în spatiile de parcare iar noaptea, cu precadere, în locuri iluminate.
(3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabila ca urmare a semnalului de oprire efectuat de catre politist în locurile în care vizibilitatea este redusa sub 50 m.
Art. 183. – Conducatorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al politistului rutier sau, dupa caz, al politistului de frontiera, este obligat sa ramâna în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalti pasageri sa nu deschida portierele, respectând indicatiile politistului.
Art. 184. – (1) În situatia în care conducatorul de autovehicul sau tramvai, oprit în trafic pentru încalcarea unei norme rutiere, nu are asupra sa nici un act de identitate si nici permisul de conducere, politistul rutier trebuie sa îl conduca la cea mai apropiata unitate de politie pentru stabilirea identitatii acestuia si pentru verificarea în evidenta a situatiei permisului de conducere, atunci când nu exista posibilitatea realizarii acestor verificari pe loc.
(2) În cazul în care conducatorul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie sa verifice în evidenta daca domiciliul sau, dupa caz resedinta, înscris în document corespunde cu cel din Registrul national de evidenta a persoanelor
(3) Agentul constatator este obligat sa înscrie, în procesul-verbal de constatare a contraventiei, domiciliul sau, dupa caz, resedinta contravenientului din actul de identitate, iar în situatia în care acesta nu are documentul asupra sa, domiciliul sau resedinta va fi consemnata numai dupa verificarea efectuata în Registrul national de evidenta a persoanelor.
(4) Procedura prevazuta la alin. (2) – (3) se aplica si atunci când domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori sediul proprietarului mentionat în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu corespunde cu datele existente în evidenta vehiculelor.
Art. 185. – (1) Constatarea contraventiei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care se afla sub influenta alcoolului se face prin testarea aerului expirat de acesta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.
(2) Conducatorilor de autovehicule sau tramvaie li se recolteaza obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când:
a) rezultatul testarii arata o concentratie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;
b) în eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri sau produse periculoase.
(3) Conducatorilor de vehicule li se recolteaza obligatoriu probe biologice atunci când rezultatul testarii preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indica prezenta în organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare.
Art. 186. – În cazul accidentelor de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, conducatorii vehiculelor sunt obligati sa se supuna testarii aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Daca rezultatul testarii arata o concentratie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indica prezenta în organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conducatorii de vehicule sunt obligati sa se supuna recoltarii probelor biologice.
Art. 187. –Conducatorii de vehicule sau de animale implicati în accidente de circulatie din care a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane sunt obligati sa se supuna recoltarii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, dupa caz, a consumului de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.
Art. 188. – În toate cazurile în care se recolteaza probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei în organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este obligatorie si examinarea clinica.

SECTIUNEA 2 – Masuri tehnico-administrative

§ 1. Retinerea sau retragerea permisul de conducere

Art. 189. – (1) Politistul rutier este obligat, ca atunci când verifica documentele unui conducator de autovehicul sau tramvai, sa urmareasca daca exista concordanta între datele înscrise în actul de identitate si cele din permisul de conducere. În cazul în care constata neconcordante referitoare la nume, prenume, domiciliu sau resedinta, precum si în cazul în care termenul de valabilitate a expirat, politistul rutier este obligat sa retina permisul de conducere si sa elibereze dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie de 15 zile.
(2) În cazul în care conducatorul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, politistul rutier efectueaza verificarile prevazute la art. 184 alin. (2). În cazul în care datele nu corespund, politistul rutier procedeaza conform alin. (1).
(3) Permisul de conducere retinut în conditiile alin. (1) sau (2) se trimite, împreuna cu raportul de retinere, autoritatii competente care l-a eliberat.
Art. 190. – (1) În cazurile prevazute de lege, o data cu constatarea faptei, politistul rutier sau, dupa caz, politistul de frontiera, retine permisul de conducere, eliberând dovada înlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, dupa caz.
(2) Permisul de conducere retinut în conditiile alin. (1), împreuna cu un raport de retinere al carui model este prevazut în anexa nr.1E se trimit cel mai târziu în prima zi lucratoare care urmeaza celei în care a fost eliberata dovada înlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost savârsita fapta, care are obligatia sa faca imediat mentiunile corespunzatoare în evidenta conducatorilor de autovehicule si tramvaie.
(3) Raportul de retinere, precum si documentele sau placutele cu numarul de înmatriculare retinute unui conducator de autovehicul care poseda permis de conducere sau certificat de înmatriculare eliberate de o autoritate straina, se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române pentru a fi trimise autoritatilor emitente.
Art. 191. – (1) În situatia în care contravenientul a savârsit fapta pe raza de competenta a altui judet decât cel care îl are în evidenta, permisul de conducere se pastreaza la serviciul politiei rutiere pe teritoriul careia a fost constatata contraventia, pâna când seful serviciului hotaraste asupra sanctiunii contraventionale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data retinerii, dupa care îl trimite serviciului politiei rutiere al judetului care îl are în evidenta.
(2) Permisul de conducere se pastreaza la serviciul politiei rutiere din judetul care are în evidenta titularul, pâna la restituire sau, dupa caz, pâna la anularea documentului.
Art. 192. – (1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic, i se retine permisul de conducere daca valoarea concentratiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberându-se dovada înlocuitoare fara drept de circulatie, daca nu doreste recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în conditiile stabilite la art. 194 alin. (1).
(2) Când conducatorul vehiculului solicita recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi însotit de politistul rutier, la cea mai apropiata institutie medicala autorizata sau institutie medico-legala, iar dupa recoltare i se va elibera o dovada înlocuitoare cu drept de circulatie pentru cel mult 15 zile, a carei valabilitate intra în vigoare la 24 de ore de la cea de a doua recoltare de probe biologice.
Art. 193. – (1) Conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie însotit de politistul rutier sau, dupa caz, de politistul de frontiera, imediat la cea mai apropiata institutie medicala autorizata sau institutie medico-legala pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, daca prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic s-a constatat ca valoarea concentratiei de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.
(2) Dupa recoltarea probelor biologice politistul rutier retine permisul de conducere si elibereaza dovada înlocuitoare fara drept de circulatie.
(3) Atunci când conducatorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate si nici permisul de conducere, politistul rutier este obligat, înainte de a-l conduce la institutia medicala autorizata sau institutia medico-legala sa faca verificari în evidente pentru stabilirea identitatii acestuia si a situatiei permisului de conducere.
(4) În situatia în care conducatorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa permisul de conducere, politistul rutier îi aduce acestuia la cunostinta, prin înstiintare scrisa pe care i-o înmâneaza imediat, ca nu mai are dreptul sa conduca autovehicule sau tramvaie, pâna la finalizarea dosarului penal, precum si obligatia de a preda permisul de conducere serviciului politiei rutiere pe raza caruia a fost savârsita fapta.
Art. 194. – (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recolteaza doua probe biologice la interval de o ora între prelevari. În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectueaza calculul retroactiv al alcoolemiei.
(2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua proba biologica se consemneaza în procesul-verbal de prelevare.
Art. 195. – Conducatorului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezenta în organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, i se aplica procedura prevazuta la art. 192.
Art. 196. – (1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai depistat în trafic încalcând o norma rutiera pentru care se dispune sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce si care prezinta la control dovada înlocuitoare a permisului de conducere retinut pentru o fapta savârsita anterior, aflata în termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentata si i se elibereaza o noua dovada, a carei valabilitate nu poate depasi termenul de valabilitate al primei dovezi.
(2) Daca cea de-a doua fapta este una dintre cele prevazute la art. 102 din ordonanta de urgenta, politistul rutier elibereaza titularului permisului o dovada înlocuitoare fara drept de circulatie.
(3) Dovada înlocuitoare a permisului de conducere, retinuta în conditiile prevazute la alin.(1), se trimite la serviciul politiei rutiere al judetului care îl are în evidenta pe contravenient, împreuna cu raportul de retinere.
Art. 197. – (1) Permisul de conducere al unei persoane declarata inapta din punct de vedere medical de catre o institutie medicala autorizata, se retrage de catre serviciul politiei rutiere pe raza caruia îsi desfasoara activitatea medicul de familie care în evidenta persoana respectiva.
(2) Seful serviciului politiei rutiere dispune retragerea permisului de conducere si îl pastreaza la sediul unitatii, pâna la încetarea cauzelor pentru care a fost retras. În situatia în care conducatorul de autovehicul sau tramvai are domiciliu sau resedinta pe raza altui judet, seful serviciului politiei rutiere care a dispus masura tehnico-administrativa trimite permisul de conducere la serviciul politiei rutiere din judetul care îl are în evidenta, împreuna cu un raport de retragere.

§ 2. Retinerea sau retragerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare si a placutelor cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare

Art. 198. – (1) În cazurile prevazute de lege, odata cu constatarea faptei, politistul rutier sau, dupa caz, politistul de frontiera, retine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând dovada înlocuitoare cu sau fara drept de circulatie, dupa caz.
(2) Documentele sau placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare retinute în conditiile alin.(1), împreuna cu raportul de retinere se trimit cel mai târziu în prima zi lucratoare care urmeaza celei în care a fost eliberata dovada înlocuitoare, la serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost savârsita fapta, care are obligatia sa faca imediat mentiunile corespunzatoare în evidenta vehiculelor.
(3) Certificatul de înregistrare sau placutele cu numarul de înregistrare, eliberate de o autoritate a administratiei publice locale, retinute în conditiile legii, se trimit împreuna cu raportul de retinere, autoritatii care le-a eliberat.
(4) Raportul de retinere, precum si documentele sau placutele cu numarul de înmatriculare, eliberate de o autoritate straina retinute în conditiile legii, se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române pentru a fi remise autoritatilor emitente.
Art. 199. – (1) Atunci când politistul rutier sau politistul de frontiera constata ca autovehiculul este condus de proprietar sau de detinatorul mandatat si datele privind numele, prenumele, domiciliul sau resedinta înscrise în certificatul de înmatriculare ori de înregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul constatator retine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare eliberând titularului dovada înlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.
(2) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se trimite autoritatii competente care l-a eliberat, împreuna cu raportul de retinere.
Art. 200. – (1) În cazurile în care legea prevede aplicarea masurii tehnico-administrative a retragerii placutelor cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare, conducatorul vehiculului este obligat sa demonteze si sa predea placutele agentului constatator care a dispus masura.
(2) Când conducatorul vehiculului refuza sa predea placutele, agentul constatator demonteaza el însusi placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare, în prezenta unui martor asistent, consemnând despre aceasta în procesul-verbal de constatare a contraventiei.
Art. 201. – Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt judet decât cel pe teritoriul caruia a fost constatata fapta, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare si placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare se trimit, dupa expirarea termenului prevazut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciului politiei rutiere din judetul care are în evidenta vehiculul.
Art. 202. – (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, precum si placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de catre serviciul politiei rutiere care le are în pastrare, proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de catre acesta a dovezii încetarii motivelor pentru care s-a dispus masura tehnico-administrativa.
(2) În cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie mentiunea ca vehiculul are drept de circulatie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulatie, iar placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de catre politia rutiera în baza ordonantei presedintiale emise de instanta investita cu solutionarea cauzei sau a hotarârii judecatoresti ramase definitive.

§ 3. Anularea permisului de conducere

Art. 203. – (1) Anularea permisului de conducere, în cazurile prevazute la art.114 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata se dispune:
a) de seful serviciului politiei rutiere pe raza careia a fost constata fapta, în baza hotarârii judecatoresti ramasa definitiva, dispusa de o instanta din România,
b) de seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, în baza unei hotarâri judecatoresti ramasa definitiva, pronuntata de catre o autoritate straina competenta, pentru o infractiune savârsita de titular pe teritoriul statului respectiv, daca pentru fapta savârsita legislatia româna prevede aceasta masura;
(2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de seful serviciului politiei rutiere pe raza caruia titularul a domiciliat, în conditiile existentei unei sesizari din partea unei autoritati competente sau a unui certificat de deces.
(3) Masura anularii permisului de conducere se comunica, în termen de cel mult 5 zile lucratoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situatiile prevazute la alin.(1);
(4) În termenul prevazut la alin.(3), permisul de conducere se transmite de serviciul politiei rutiere care a dispus anularea, la autoritatea competenta care l-a eliberat, în vederea efectuarii mentiunii în evidenta.

SECTIUNEA 3 – Sanctiuni contraventionale complementare

§ 1. Aplicarea punctelor de penalizare

Art. 204. – (1) Când pentru fapta savârsita legea prevede si aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator are obligatia sa le înscrie în procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite, în cel mult 2 zile lucratoare de la data întocmirii acestuia, la serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost savârsita fapta.
Art. 205. – Punctele de penalizare se înscriu în evidenta conducatorilor de autovehicule sau tramvaie de catre serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta.
Art. 206. – Când instanta competenta, prin hotarâre judecatoreasca ramasa irevocabila, a dispus anularea procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost savârsita fapta radiaza din evidenta punctele de penalizare aplicate.
Art. 207. – Când un conducator de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de catre o autoritate straina, savârseste o fapta pentru care legea prevede si aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, pentru informarea autoritatii statului care a emis permisul de conducere.
Art. 208. – Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul sa obtina, personal, la sediul politiei rutiere din judetul care îl are în evidenta, informatii cu privire numarul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate.

§ 2. Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie

Art. 209. – (1) La cumulul a cel putin 15 puncte de penalizare, serviciul politiei rutiere din judetul care are în evidenta conducatorul de autovehicul comunica acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data înregistrarii în evidenta a ultimelor puncte de penalizare, sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, precum si obligatia de a se prezenta la sediul politiei rutiere, în termen de 5 zile de la primirea înstiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere.
(2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumularii celor 15 puncte de penalizare si pâna la data expirarii termenului când avea obligatia de a preda permisul de conducere sau, dupa caz, pâna la data predarii permisului de conducere.
(3) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule opereaza în ziua urmatoare celei în care a fost predat permisul de conducere sau, dupa caz, a expirat termenul de predare a acestuia.
(4) În cazul în care titularul permisului de conducere nu se prezinta la politie, în termenul prevazut la alin.(1), perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se majoreaza, de drept, cu 30 de zile.
(5) În situatia în care titularul permisului de conducere face dovada imposibilitatii prezentarii la politie în termenul de 5 zile de la primirea înstiintarii scrise, perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule dispusa potrivit alin.(4) se anuleaza.
Art. 210. – (1) În situati în care conducatorul de autovehicul savârseste o fapta pentru care, potrivit legii, se retine permisul de conducere în vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce eliberându-se dovada înlocuitoare cu drept de circulatie, sanctiunea contraventionala complementara opereaza începând cu ziua urmatoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.
(2) Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere este eliberata fara drept de circulatie, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce opereaza din momentul aplicarii sanctiunii contraventionale complementare prin procesul-verbal de constatare a contraventiei.
Art. 211. – În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis sa ocupe o functie sau profesie, care are legatura cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art.112 lit.c) din Codul penal, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare seful serviciului politiei rutiere care functioneaza pe teritoriul de competenta al autoritatii care a luat masura de siguranta, dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata cât opereaza masura de siguranta.
Art. 212. – (1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate straina, retinut ca urmare a încalcarii, de catre titular, a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitarii dreptului de a conduce si pentru care s-a eliberat dovada înlocuitoare cu drept de circulatie, împreuna cu o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei, se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, în termen de 15 zile de la aplicarea sanctiunii contraventionale complementare.
(2) Când dovada înlocuitoare este eliberata fara drept de circulatie, permisul de conducere si copia procesului-verbal de constatare a contraventiei se trimit unitatii de politie prevazuta la alin.(1) în cel mult o zi lucratoare de la data constatarii faptei.
(3) Pâna la împlinirea termenului prevazut la alin.(1) titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, poate solicita ca, pâna la expirarea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, documentul sa fie pastrat la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a fost savârsita fapta pentru a-i fi restituit. Despre aceasta posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odata cu comunicarea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce.
Art. 213. – (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române si în cazul când titularul permisului de conducere eliberat de catre autoritatea competenta din România a savârsit o fapta pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a dispus, prin hotarâre, o astfel de masura.
(2) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se aplica pe teritoriul României numai daca pentru fapta savârsita legislatia rutiera româneasca prevede o astfel de masura.
(3) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce pe teritoriul României nu poate fi mai mare decât cea prevazuta de legislatia rutiera româneasca pentru o fapta asemanatoare.
(4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se ia în considerare, obligatoriu, perioada cât titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulatie pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie.
Art. 214. – (1) În cazul savârsirii a doua sau mai multor contraventii care atrag si suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, constatate prin acelasi proces-verbal, perioada de suspendare se calculeaza prin însumarea perioadelor prevazute pentru fiecare fapta, fara ca aceasta sa depaseasca 90 de zile.
(2) Când o persoana careia i-a fost retinut permisului de conducere pentru o fapta prevazuta cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, savârseste în perioada în care are drept de circulatie o noua contraventie pentru care se dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se aplica distinct perioade de suspendare pentru fiecare contraventie.

§ 3. Confiscarea bunurilor

Art. 215. – (1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore, precum si dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, în conditiile legii, se predau la serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta.
(2) Placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare, confiscate, în conditiile legii, se predau la serviciul politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta pentru a fi trimise autoritatii competente care le-a eliberat.
(3) Vehiculele cu tractiune animala, confiscate în conditiile legii, se predau autoritatilor administratiei publice locale, pe baza de proces-verbal, în vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/1999, republicata.

§ 4. Imobilizarea vehiculului

Art. 216. – (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune si se efectueaza de catre politia rutiera, în cazurile si în conditiile prevazute de lege.
(2) Imobilizarea se face, în prezenta unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemneaza în procesul-verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus masura.
(3) În lipsa unui martor asistent politistul rutier precizeaza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.
(4) Imobilizarea unui vehicul este interzisa în toate locurile unde oprirea sau stationarea sunt interzise.
Art. 217. – (1) Atunci când se impune imobilizarea, în conditiile legii, a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase, politistul rutier este obligat sa anunte, de îndata, unitatea de politie din care face parte pentru a se stabili, împreuna cu unitatile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, destinatia finala pentru parcarea autovehiculului.
(2) Imobilizarea unui vehicul care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite se dispune de catre politia rutiera, în conditiile stabilite împreuna cu reprezentantii autoritatilor cu atributii în domeniu.
Art. 218. – Revocarea imobilizarii se dispune:
a) de catre politistul rutier care a dispus-o, daca este prezent, iar motivele pentru care a fost dispusa au încetat;
b) de catre seful serviciului politiei rutiere din care face parte agentul constatator, daca motivele pentru care a fost dispusa masura au încetat;
c) de catre procuror sau de instanta de judecata, atunci când vehiculul a facut obiectul unei infractiuni.

SECTIUNEA 4 – Restituirea permisului de conducere si reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce

Art. 219. – (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de catre seful serviciului politiei rutiere care îl are în evidenta, la cererea titularului, în urmatoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de suspendare, când sanctiunea a fost aplicata pentru cumul de puncte;
b) la expirarea termenului de suspendare, când sanctiunea a fost aplicata ca urmare a savârsirii unei contraventii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dupa caz a fost majorata cu 30 de zile, daca titularul a promovat testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie.
c) în baza certificatului medico-legal prin care se confirma ca afectiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inapta medical au încetat.
(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de catre seful serviciului politiei rutiere pe raza careia a fost savârsita fapta, la cererea titularului, în baza rezolutiei sau, dupa caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau încetarea urmaririi penale, în baza hotarârii judecatoresti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat sau ca urmare a încetarii masurii de siguranta prevazute la art.112 lit.c) din Codul penal, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
(3) Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie de catre contravenient se efectueaza de catre serviciul politiei rutiere care îl are în evidenta, în cazul în care sanctiunea a fost aplicata ca urmare a savârsirii unei contraventii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, dupa caz a fost majorata cu 30 de zile.
(4) Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie consta în completarea unui test grila, ce contine 15 întrebari din legislatia rutiera. Este declarat „promovat” persoana care a formulat raspunsul corect la cel putin 13 întrebari.
(5) Contravenientul este obligat sa sustina examenul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie, în perioada executarii sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, în zilele stabilite, saptamânal, la nivelul serviciului politiei rutiere.
(6) Prevederile alin. (1) – (5) se aplica si în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicata sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce de catre o autoritate competenta straina, ca urmare a savârsirii de catre acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplica aceasta sanctiune.
Art. 220. – (1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, împotriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta, restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucratoare înainte de data parasirii teritoriului României.
(2) În situatia restituirii permisului de conducere potrivit alin.(1), seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române comunica sanctiunea aplicata autoritatii straine care a eliberat documentul.
Art. 221. – (1) Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, daca sunt îndeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie;
b) a obtinut permis de conducere cu cel putin 1 an înainte de savârsirea faptei;
c) în ultimii 3 ani de la data savârsirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de masura;
d) în ultimii 2 ani de la data constatarii contraventiei pentru care se aplica sanctiunea contraventionala complementara nu a mai avut suspendata exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.
(2) Conducatorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiaza de reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, daca :
a) perioada de suspendare a fost majorata, conform legii;
b) a cumulat, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare în urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce;
c) a fost implicat într-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testarii aerului expirat sau al probelor biologice au stabilit ca a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenta alcoolului;
d) sanctiunea contraventionala complementara s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferata când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt în functiune.


» Citeste si:

  • Nu exista articole asemanatoare.

2 comentarii la Capitolul VII – Sanctiuni contraventionale si masuri tehnico-administrative

Comenteaza

 

 

 

Puteti folosi aceste tag-uri HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*