Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Ghid RABLA 2010

ORDIN nr. 1683 din 10 decembrie 2009 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 37.102 din 12 noiembrie 2009 al Serviciului strategii şi promovare programe din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în baza art. 13 alin. (2) lit. q) şi a art. 131 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul mediului, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1 Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

Art. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

GHID DE FINANŢARE din 10 decembrie 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1: Rolul Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

(1) Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, denumit în continuare program.

(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:

a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului;

b) cuantumul şi condiţiile de acordare a primei de casare;

c) categoriile de persoane eligibile care pot participa în cadrul programului;

d) participarea persoanelor eligibile în cadrul programului.

Art. 2: Definiţii

În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritatea – Administraţia Fondului pentru Mediu;

b) autoturism – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;

c) autoutilitară uşoară – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;

d) autovehicul nou – orice autoturism sau autoutilitară uşoară, care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată;

e) autovehicul uzat – orice autoturism sau autoutilitară uşoară înmatriculat/înmatriculată în România şi având o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricaţiei, care conţine cumulativ următoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie;

f) colector – persoană juridică, operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare, şi care a încheiat cu Autoritatea un protocol de distribuţie a tichetelor valorice,

denumit în continuare protocol;

g) criterii de eligibilitate – normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ;

h) documente aferente tichetului valoric – certificatul de înmatriculare, certificatul de distrugere şi certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat;

i) persoană eligibilă – persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, care îndeplineşte criteriile de eligibilitate;

j) proprietar – persoana fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, ori, după caz, moştenitorii săi; persoana juridică română care deţine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;

k) proprietar înscris – persoana fizică care obţine de la producătorul validat, în baza tichetului valoric şi a documentelor aferente acestuia, nota de înscriere în program; proprietarul, persoană juridică, al cărui dosar de înscriere în program a fost aprobat de Autoritate;

l) prima de casare – parte din preţul de achiziţie a unui autovehicul nou, suportată prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu şi exprimată printr-un tichet valoric obţinut în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;

m) producător – persoană juridică, operator economic producător de autovehicule sau importator autorizat de autovehicule noi ori reprezentant autorizat al acestora;

n) producător validat – producătorul al cărui dosar de validare în program a fost aprobat de Autoritate;

o) sesiune de înscriere – perioada de timp determinată, în interiorul căreia proprietarul, persoană juridică, poate depune la Autoritate dosarul de înscriere;

p) sesiune de validare – perioada de timp determinată, în interiorul căreia producătorul poate depune la Autoritate dosarul de validare;

q) tichet valoric – documentul a cărui valoare nominală reprezintă echivalentul primei de casare;

r) utilizarea tichetului valoric – depunerea tichetului valoric la un producător validat până cel mai târziu la data înscrisă în cuprinsul său, în scopul achiziţionării unui autovehicul nou.

Art. 3: Obiectul, scopul şi obiectivele programului

(1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul pentru mediu pentru achiziţionarea autovehiculelor noi, mai puţin poluante, în schimbul tichetelor valorice obţinute în urma predării spre casare a autovehiculelor uzate.

(2) Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin înnoirea Parcului auto naţional.

(3) Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:

a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la autovehiculele uzate;

b) încadrarea emisiilor în valorile limită admise la nivel european, pentru aerul ambiental;

c) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la autovehiculele uzate;

d) prevenirea formării deşeurilor ca urmare a abandonării autovehiculelor uzate şi atingerea ţintelor prevăzute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor provenite din vehiculele uzate.

(4) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului ghid:

a) autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2006;

b) autovehiculul uzat, cu certificat de înmatriculare şi număr de înmatriculare modele vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 432/2006.

Art. 4: Aria geografică de aplicare a programului

Programul se aplică la nivel naţional.

Art. 5: Sursa de finanţare şi suma prevăzută pentru derularea programului

(1) Finanţarea programului se realizează de către Autoritate din Fondul pentru mediu.

(2) Programul se derulează anual, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Autorităţii, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6: Prima de casare

(1) Cuantumul primei de casare se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(2) Prima de casare este exprimată printr-un tichet valoric cu valoare nominală.

(3) Pentru anul 2010, valoarea nominală a tichetului valoric este de 3.800 lei.

(4) Pentru achiziţionarea unui autovehicul nou se pot utiliza unul, două sau cel mult trei tichete valorice.

(5) Se pot achiziţiona mai multe autovehicule noi, în condiţiile stipulate la alin. (4).

(6) Valoarea nominală a tichetului valoric/tichetelor valorice se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare al autovehiculului nou, diferenţa fiind asigurată de către proprietarul înscris din surse financiare proprii, inclusiv credite bancare sau prin finanţare în baza unui contract de leasing financiar.

Art. 7: Condiţii de acordare a primei de casare

(1) Poate beneficia de prima de casare proprietarul, persoană fizică, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a predat colectorului spre casare autovehiculul uzat, obţinând certificatul de distrugere şi tichetul valoric;

b) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, obţinând certificatul de radiere;

c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării autovehiculului nou, în baza tichetului valoric şi a documentelor aferente, obţinând o notă de înscriere;

d) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere, după declararea de către Autoritate a autenticităţii tichetului valoric.

(2) Poate beneficia de prima de casare persoana fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a dobândit tichetul valoric şi documentele aferente de la un proprietar, persoană fizică, care a predat spre casare şi a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat;

b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării autovehiculului nou, în baza tichetului valoric şi a documentelor aferente dobândite potrivit lit. a), obţinând o notă de înscriere;

c) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere, după declararea de către Autoritate a autenticităţii tichetului valoric.

(3) Beneficiază de prima de casare proprietarul, persoană juridică, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) i-a fost aprobată cererea de finanţare şi este inclus pe lista proprietarilor înscrişi publicată pe pagina de internet a Autorităţii;

b) a predat colectorului spre casare autovehiculul uzat, obţinând certificatul de distrugere şi tichetul valoric;

c) a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, obţinând certificatul de radiere;

d) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării autovehiculului nou, în baza tichetului valoric şi a documentelor aferente, obţinând o notă de înscriere;

e) a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere, după declararea de către Autoritate a autenticităţii tichetului valoric,

(4) Utilizarea tichetului valoric se face până cel mai târziu la data înscrisă în cuprinsul său.

(5) Neutilizarea tichetului valoric până cel mai târziu la data înscrisă în cuprinsul său atrage:

a) decăderea proprietarului din dreptul de a achiziţiona autovehiculul nou prin program;

b) decăderea proprietarului din dreptul de a utiliza tichetul valoric.

CAPITOLUL II: Categorii de persoane eligibile şi criterii de eligibilitate

Art. 8: Producătorul

Este eligibil producătorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) este persoană juridică română, operator economic, constituită potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) are ca obiect de activitate producţia de autovehicule şi/sau comercializarea de autovehicule noi;

c) funcţionează legal şi deţine autorizaţiile/acordurile/avizele necesare desfăşurării activităţii;

d) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

e) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiară;

f) are deschis la Trezoreria Statului contul “50.70.24 – Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului”;

g) nu se află în procedură de insolvenţă sau lichidare judiciară şi nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare;

h) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

Art. 9: Colectorul

Este eligibil colectorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) este persoană juridică română, operator economic, constituită potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) are ca obiect de activitate colectarea vehiculelor scoase din uz sau colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz;

c) funcţionează legal şi deţine autorizaţiile/acordurile/avizele necesare desfăşurării activităţii şi este autorizat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) emite certificate de distrugere a vehiculelor scoase din uz, în nume propriu, în calitate de operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, sau are încheiat contract cu un operator economic autorizat să colecteze şi/sau să trateze vehicule scoase din uz şi în numele căruia emite certificate de distrugere a vehiculelor scoase din uz, în cazul în care este autorizat doar pentru colectarea acestora;

e) se află inclus în lista actualizată periodic de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Art. 10: Proprietarul

(1) Este eligibilă persoana fizică care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii:

a) deţine calitatea de proprietar;

b) intenţionează să obţină tichetul valoric de la un colector în vederea achiziţionării unui autovehicul nou prin program sau în vederea înstrăinării acestuia şi a documentelor aferente către o altă persoană fizică.

(2) Este eligibilă persoana fizică care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii:

a) deţine sau nu calitatea de proprietar;

b) intenţionează să dobândească de la proprietarul prevăzut la alin. 1 tichetul valoric şi documentele aferente în vederea achiziţionării unui autovehicul nou prin program.

(3) Sunt eligibile următoarele persoane juridice:

a) unitatea administrativ-teritorială: comună, oraş, municipiu, judeţ, legal înfiinţat şi delimitat, administrat conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) unitatea de învăţământ de stat sau privată ori instituţia de învăţământ de stat sau privată, înfiinţată şi organizată în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acreditată;

c) instituţia publică, centrală sau locală, înfiinţată conform legii;

d) organizaţia neguvernamentală înfiinţată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare;

e) operatorul economic constituit potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Proprietarul, persoana juridică, trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate generale:

a) deţine în proprietate unul sau mai multe autovehicule uzate;

b) acţionează în nume propriu;

c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

d) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiară;

e) după caz, nu are suspendate activităţile economice, nu este insolvabil sau în încetare de plăţi, nu se află în procedură de insolvenţă sau lichidare ori reorganizare judiciară sau în stare de faliment şi nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru declararea acestora, precum şi pentru altă situaţie similară, potrivit prevederilor legale în vigoare, nu se află în procedură de lichidare/dizolvare/desfiinţare;

f) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;

g) a adoptat prin forul său deliberativ hotărârea/decizia/dispoziţia de participare la program.

(5) În cazul operatorului economic, acesta trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii de eligibilitate specifice:

a) nu este considerat “Firmă în dificultate”, conform Instrucţiunilor Comisiei Europene privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004;

b) nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale şi incompatibile, ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene;

c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia se înscrie în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de ajutor de stat de minimis aprobată prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de înscriere, a 200.000 euro (100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor).

CAPITOLUL III: Participarea în cadrul programului

SECŢIUNEA 1: Producătorul

Art. 11: Sesiunea de validare

(1) Perioada de organizare a sesiunii de validare se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

(2) Dispoziţia prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 5 zile înainte de data deschiderii sesiunii de validare.

Art. 12: Depunerea dosarului de validare

(1) Producătorul care întruneşte, cumulativ, criteriile prevăzute la art. 8 poate depune dosarul de validare în cadrul sesiunii de validare organizate de Autoritate.

(2) Dosarul de validare se depune legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031.

(3) Plicul care conţine dosarul de validare poate fi transmis şi prin poştă, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data de expediere, evidenţiată prin ştampila poştei, să nu depăşească data-limită aferentă sesiunii de validare.

(4) Producătorul va înscrie pe plic, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:

a) denumirea şi adresa sa completă;

b) titlul: “Dosar de validare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul …….. ” – Producător;

c) sesiunea de validare.

(5) Autoritatea nu răspunde pentru situaţia în care plicurile transmise prin poştă sunt recepţionate după 5 zile lucrătoare de la data-limită aferentă sesiunii de validare, chiar dacă data de expediere, evidenţiată prin ştampila poştei, nu depăşeşte data-limită de depunere; în acest caz, dosarul de validare nu mai face obiectul analizei şi evaluării.

(6) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de validare, acesta primeşte de la registratura Autorităţii un număr de înregistrare, în ordinea sosirii.

(7) Documentele cuprinse în dosarul de validare care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau conţinând date şi informaţii neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de validare.

(8) Dosarul de validare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original;

b) actul de înfiinţare (act constitutiv/contract de societate/statut), cu toate modificările şi completările ulterioare, în copie;

c) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, împreună cu toate anexele, sau/şi certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sediul social şi punctul/punctele de lucru prin care se intenţionează comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului, în copie;

d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în original şi nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare, din care să rezulte: datele de identificare a producătorului, codul unic de înregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate şi activităţile secundare de activitate, administratorii, acţionarii/asociaţii şi situaţia juridică;

e) copia actului de identitate al reprezentantului legal;

f) procura notarială prin care reprezentantul legal al producătorului împuterniceşte persoana care îl reprezintă în relaţia cu Autoritatea, inclusiv la momentul semnării contractului de finanţare, şi copia actului de identitate al persoanei împuternicite, dacă este cazul;

g) certificatul de înregistrare fiscală, corespunzător formularului cod M.F.P. 14.13.20.99/1/2, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările ulterioare, în copie;

h) certificatul de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de validare, în original;

i) certificatul/certificatele de atestare fiscală emis/emise de către direcţia/direcţiile de taxe şi impozite locale, valabil/valabile la data depunerii dosarului de validare, pentru sediul social şi punctul/punctele de lucru prin care se intenţionează comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului, în original;

j) certificatul de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de validare, în original;

k) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii dosarului de validare, în

original;

l) formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exerciţiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţit, după caz, de raportul administratorilor şi al comisiei de cenzori sau raportul de audit, formularul de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ultima balanţă de verificare lunară, în copii;

m) certificările/înregistrările comunitare sau naţionale de tip pentru autovehiculele noi propuse a fi comercializate prin program, în copii, sau dovada calităţii de importator ori de reprezentant autorizat al producătorului/importatorului de autovehicule noi, în copie;

n) documentul doveditor al deschiderii contului “50.70.24 – Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului”; acesta poate fi prezentat cel mai târziu la data încheierii contractului;

o) proiectul privind diminuarea poluării prin înnoirea Parcului auto naţional conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în original.

(9) În situaţia validării, producătorul prezintă până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanţare cu Autoritatea originalele documentelor depuse în copie la dosar, pentru ca acestea din urmă să fie certificate “Conform cu originalul” de către personalul Autorităţii.

Art. 13: Validarea producătorului

(1) Validarea producătorului se face în urma analizei şi evaluării documentelor cuprinse în dosarul de validare depus de către acesta.

(2) În vederea analizei şi evaluării documentelor cuprinse în dosarul de validare, prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, se numeşte Comisia de analiză şi evaluare, constituită din personal din cadrul Autorităţii.

(3) Comisia de analiză şi evaluare verifică îndeplinirea de către producător a criteriilor de eligibilitate, completând fişa de evaluare a eligibilităţii producătorului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

(4) În baza propunerii Comisiei de analiză şi evaluare, Autoritatea, prin structurile sale de decizie, aprobă validarea producătorului sau respinge dosarul de validare al acestuia.

(5) Comisia de analiză şi evaluare şi/sau structurile de decizie ale Autorităţii pot solicita producătorului orice documente sau informaţii suplimentare considerate esenţiale/necesare pentru fundamentarea hotărârii/deciziei de aprobare a validării.

Art. 14: Perfectarea contractului de finanţare nerambursabilă

(1) Modelul de contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract, este prevăzut în anexa nr. 4 şi cuprinde majoritatea clauzelor contractuale, fără a fi prohibită adăugarea de către Autoritate a unor noi clauze de extracţie legală şi/sau renunţarea justificată la unele dintre acestea, precum şi modificarea lor, dacă aceste acţiuni sunt esenţiale pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi obiectivelor programului. Adăugarea de către Autoritate a noi clauze şi/sau renunţarea la unele dintre acestea, precum şi modificarea lor sunt permise până la momentul perfectării contractului, ulterior orice adăugare, renunţare ori modificare realizându-se prin încheierea de act adiţional, cu acordul părţilor contractante.

(2) Contractul se întocmeşte în 4 exemplare originale, din care 3 pentru Autoritate şi unul pentru producătorul validat.

(3) Finanţarea se utilizează numai după îndeplinirea tuturor condiţiilor de intrare în vigoare a contractului prevăzute în cuprinsul său şi numai în termenul de valabilitate al acestuia.

(4) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante şi este valabil până la data de 11 decembrie. Suma rămasă neutilizată la data de 11 decembrie se consideră anulată şi rămâne la dispoziţia Autorităţii.

(5) Se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea producătorului validat pentru semnarea contractului şi/sau neprezentarea documentelor solicitate de către Autoritate într-un termen de maximum 10 zile de la data comunicată de către Autoritate.

(6) Lista producătorilor validaţi care au încheiat contract cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorităţii.

Art. 15: Verificarea autenticităţii tichetelor valorice

(1) După perfectarea contractului, producătorul validat înscrie proprietarii şi depune la Autoritate lista proprietarilor înscrişi şi tichetele valorice, în original.

(2) Lista proprietarilor înscrişi se depune semnată şi ştampilată pe fiecare filă de către producătorul validat, precum şi în format electronic. Lista trebuie să conţină date de identificare privind:

a) proprietarul înscris: nume şi prenume, tip/serie/număr act de identitate, domiciliul sau reşedinţa, cod numeric personal, număr de telefon; denumire, număr înregistrare la oficiul registrului comerţului/tribunal/judecătorie, după caz, C.U.I./C.I.R, adresa sediului social;

b) autovehiculul uzat: categoria de folosinţă/tip (M1N1), marcă, serie şasiu/caroserie, serie motor, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, serie/număr certificat de înmatriculare, serie/număr certificat de distrugere, serie/număr certificat de radiere din evidenţa circulaţiei;

c) tichetul valoric: serie şi număr, data distribuirii, denumirea colectorului.

(3) Autoritatea verifică autenticitatea tichetelor valorice depuse de către producătorul validat şi publică pe pagina de internet proprie lista tichetelor valorice autentice.

(4) Tichetele valorice rămân spre păstrare şi arhivare la Autoritate.

(5) Proprietarii înscrişi vor fi cuprinşi în liste diferite, în funcţie de categoria acestora: persoane fizice sau personae juridice.

Art. 16: Decontarea tichetului valoric

(1) Decontarea contravalorii tichetului valoric/tichetelor valorice se face lunar, prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza contractului încheiat între acesta şi Autoritate şi a cererii de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Cererea de decontare se poate depune la Autoritate până la data de 25 a lunii inclusiv. La cererea de decontare se anexează următoarele documente:

a) lista proprietarilor beneficiari, semnată şi ştampilată pe fiecare filă de către producătorul validat; lista proprietarilor beneficiari se depune şi în format electronic;

b) facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achiziţionării autovehiculelor noi, în copie şi în original (după procedura certificării “Conform cu originalul” de către personalul Autorităţii, originalul se restituie); în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar, factura trebuie să cuprindă şi datele de identificare a societăţii de leasing, precum şi datele de identificare a proprietarului beneficiar (nume şi prenume, cod numeric personal, adresă; denumire, număr înregistrare la oficiul registrului comerţului/tribunal/judecătorie, după caz, C.U.I./C.I.R, adresa sediului social);

c) declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul beneficiar îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar;

d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii de leasing, prin care acesta se obligă să notifice Autoritatea în termen de 5 zile, dacă proprietarul beneficiar, din diferite motive, se află în imposibilitate de a achiziţiona efectiv autovehiculul care a făcut obiectul contractului de leasing, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar;

e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legai, din care să rezulte că producătorul nu are obligaţii exigibile de piaţă la bugetul de stat, bugetele locale şi Fondul pentru mediu.

(3) Producătorul validat completează lista proprietarilor beneficiari cu datele prevăzute la art. 15 alin. (2), la care se adaugă:

a) seria şi numărul facturii emise proprietarului beneficiar;

b) denumirea societăţii de leasing, numărul contractului, data perfectării şi perioada de leasing prevăzută în cuprinsul acestuia, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar.

(4) Producătorul validat completează lista proprietarilor beneficiari, înscriindu-i pe aceştia în ordinea stabilită în lista proprietarilor înscrişi prevăzută la art. 15 alin. (2). Producătorul validat răspunde de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în lista proprietarilor beneficiari.

(5) Proprietarii beneficiari vor fi cuprinşi în liste diferite, în funcţie de categoria acestora: persoane fizice sau personae juridice.

(6) Ultima cerere de decontare din cadrul programului se poate depune, cel mai târziu, la data de 25 noiembrie, iar decontarea se efectuează până la data de 11 decembrie inclusiv.

SECŢIUNEA 2: Proprietarul, persoană fizică

Art. 17: Casarea autovehiculului uzat

(1) După publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a listei producătorilor validaţi care au încheiat contract şi a listei colectorilor care au încheiat protocol cu Autoritatea, proprietarul care întruneşte criteriile prevăzute la art. 10 alin. (1) se poate prezenta la un colector în vederea predării spre casare a autovehiculului uzat.

(2) Colectorul îi eliberează proprietarului certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz, precum şi tichetul valoric, numai după:

a) verificarea existenţei cumulative a componentelor esenţiale ale autovehiculului: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie;

b) stabilirea îndeplinirii condiţiei de vechime a autovehiculului uzat, prin verificarea anului de fabricaţie în baza certificatului de înmatriculare şi/sau a altor documente doveditoare;

c) stabilirea îndeplinirii condiţiei vizând prima înmatriculare în România a autovehiculului uzat, în baza certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a vehiculului, dacă aceasta există, sau a altor documente doveditoare;

d) verificarea, în baza certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a vehiculului, dacă aceasta există, a corespondenţei dintre datele înscrise în aceste documente şi tipul/categoria de folosinţă (M1N1), marca autovehiculului uzat, seria şasiuiui/caroseriei şi seria motorului;

e) verificarea corespondenţei datelor înscrise în actul de identitate al proprietarului cu datele cuprinse în certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat şi în celelalte documente prezentate.

(3) Pentru identificarea exactă a calităţii persoanei care predă autovehiculul uzat spre casare, colectorul poate solicita, după caz, prezentarea următoarelor documente:

a) certificatul de moştenitor; atunci când certificatul de moştenitor atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară procura notarială prin care persoana ce se prezintă în vederea predării spre casare a autovehiculului uzat este împuternicită să acţioneze şi să încheie acte juridice în numele şi pe seama tuturor comoştenitorilor în cadrul programului, în vederea predării spre casare a autovehiculului uzat şi obţinerii tichetului valoric, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, înscrierii la un producător validat şi achiziţionării autovehiculului nou;

b) certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, eliberat de autoritatea competentă;

c) actul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) şi (3) trebuie prezentate de către proprietar în original şi copie. După confruntarea înscrisurilor, colectorul certifică exemplarul în copie “Conform cu originalul” şi restituie proprietarului exemplarul original. Copiile documentelor rămân spre păstrare şi arhivare la colector.

(5) Colectorul are în păstrare un registru de evidenţă a tichetelor valorice distribuite proprietarilor. Conţinutul registrului, modul de completare şi termenul de păstrare a acestuia se stabilesc prin protocolul încheiat între collector şi Autoritate.

(6) Autoritatea poate solicita copiile documentelor prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi Registrul de evidenţă a tichetelor valorice distribuite proprietarilor, pentru verificarea datelor înscrise în cuprinsul acestora şi confruntarea cu datele înscrise în tichetele valorice distribuite.

(7) Colectorul răspunde de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în cuprinsul certificatului de distrugere, tichetului valoric distribuit şi Registrului de evidenţă a tichetelor valorice distribuite proprietarilor.

(8) Lista colectorilor care au încheiat protocoale cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorităţii odată cu publicarea listei producătorilor validaţi.

Art. 18: Radierea autovehiculului uzat

(1) Anterior prezentării la serviciul comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, proprietarul trebuie să obţină copii legalizate ale certificatului de înmatriculare şi certificatului de distrugere a autovehiculului uzat.

(2) Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat se eliberează la cererea proprietarului, în baza predării certificatului de înmatriculare şi a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, ambele documente în original.

(3) Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei trebuie să menţioneze că autovehiculul uzat a fost casat/predat în vederea dezmembrării.

Art. 19: Înscrierea la producătorul validat

(1) Proprietarul se prezintă în vederea înscrierii la unul dintre producătorii validaţi, numai după publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a listei producătorilor validaţi care au încheiat contract cu aceasta.

(2) Producătorul validat înscrie proprietarul în baza verificării şi confruntării datelor cuprinse în următoarele documente:

a) actul de identitate al proprietarului, în copie şi în original (originalul se restituie);

b) tichetul valoric/tichetele valorice, în original;

c) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată;

d) certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată;

e) certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, în original;

f) declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul intenţiei acestuia de a obţine finanţare în baza unui contract de leasing financiar.

(3) După constatarea îndeplinirii condiţiilor de participare la program şi a concordanţei datelor cuprinse în documentele prezentate, producătorul validat eliberează proprietarului nota de înscriere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(4) Valabilitatea notei de înscriere nu poate depăşi data-limită de utilizare a tichetului valoric.

(5) Responsabilitatea înscrierii proprietarului revine în exclusivitate producătorului validat.

(6) După eliberarea notei de înscriere, documentele prevăzute la alin. (2), cu excepţia tichetelor valorice, rămân spre păstrare şi arhivare la producătorul validat.

(7) În conformitate cu prevederile art. 15, în vederea verificării autenticităţii tichetelor valorice, producătorul validat transmite Autorităţii lista proprietarilor înscrişi, precum şi tichetele valorice aferente.

(8) Producătorul validat garantează comercializarea autovehiculului nou, din al cărui preţ de vânzare se scade contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice, către proprietarul înscris care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a prezentat tichet valoric declarat autentic/tichete valorice declarate autentice de către Autoritate;

b) se prezintă, în termenul de valabilitate a notei de înscriere, la producătorul validat, în vederea achiziţionării autovehiculului nou.

(9) În cazul în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligaţia de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile după data de 11 decembrie a anului în care proprietarul trebuia să beneficieze de achiziţionarea autovehiculului nou prin program, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ se va scădea contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice.

Art. 20: Achiziţionarea autovehiculului nou

(1) După publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a listei tichetelor valorice autentice, fără a se depăşi însă termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de vânzare a acestuia contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice declarate autentice.

(2) În factura de livrare a autovehiculului nou, producătorul validat evidenţiază preţul de vânzare şi, distinct, face menţiunea “Suma de …… lei reprezentând contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice se suportă de către Administraţia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ……. “. Sub rubrica “Total de plată” se înscrie textul “Diferenţa de plată beneficiar” şi se menţionează suma rămasă de achitat de către proprietar.

(3) Factura va cuprinde şi datele de identificare a societăţii de leasing, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar.

SECŢIUNEA 3: Proprietarul, persoană juridică

Art. 21: Sesiunea de înscriere

(1) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere, precum şi suma alocată sesiunii de înscriere se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

(2) Dispoziţia prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 5 zile înainte de data deschiderii sesiunii de înscriere.

Art. 22: Înscrierea la Autoritate

(1) În cadrul sesiunii de înscriere aprobată conform art. 21, proprietarul poate depune la Autoritate dosarul de înscriere.

(2) Dosarul de înscriere se întocmeşte de către proprietar şi trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de finanţare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, în original, semnată de către reprezentantul legal al proprietarului sau de către persoana împuternicită/desemnată să îl reprezinte în cadrul programului, dacă proprietarul nu este reprezentat de însuşi reprezentantul său legal;

b) copia actului de identitate al reprezentantului legal al proprietarului;

c) procura notarială de împuternicire a persoanei care reprezintă proprietarul în cadrul programului, dacă proprietarul nu este reprezentat de însuşi reprezentantul său legal, însoţită de actul de identitate al acesteia în copie; în cazul proprietarului, unitate administrativ-teritorială, se prezintă, în copie certificată “Conform cu originalul” de către

secretar, dispoziţia primarului/preşedintelui consiliului judeţean de desemnare a persoanei care reprezintă unitatea administrativ-teritorială în cadrul programului, dacă este cazul, însoţită de copia actului de identitate al acesteia;

d) certificatul de înregistrare fiscală, corespunzător formularului cod M.F.P. 14.13.20.99/1/2, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007, cu modificările ulterioare, în copie;

e) certificatul de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;

f) certificatul/certificatele de atestare fiscală emis/emise de direcţia/direcţiile de taxe şi impozite locale, valabil/valabile la data depunerii dosarului de înscriere, pentru sediul social şi pentru punctul/punctele de lucru pentru care se intenţionează achiziţionarea autovehiculelor noi în cadrul programului, în original; dacă nu este cazul, proprietarul, unitate administrativ-teritorială, poate prezenta declaraţia pe propria răspundere a secretarului;

g) certificatul de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;

h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii dosarului de înscriere, în original;

i) certificatele de înmatriculare a autovehiculelor uzate, în copii certificate “Conform cu originalul”;

j) cu excepţia proprietarului, operator economic: copiile formularelor de raportare contabilă la încheierea ultimului exerciţiu financiar, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor publice, însoţite, după caz, de rapoartele administratorilor şi ale comisiei de cenzori sau de ultimul raport de audit ori raportul de analiză pe bază de bilanţ, formularul de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu ultima balanţă de verificare lunară; în cazul proprietarului cu activitate până la un an, dar nu mai mică de 6 luni, se depune ultima balanţă de verificare, transpusă în formular de bilanţ contabil.

(3) Dosarul de înscriere a proprietarului, unitate administrativ-teritorială, trebuie să cuprindă şi hotărârea consiliului local sau judeţean, după caz, privind participarea la program, în original sau copie certificată “Conform cu originalul” de către secretar.

(4) Dosarul de înscriere a proprietarului, unitate sau instituţie de învăţământ, trebuie să cuprindă şi următoarele documente specifice:

a) dovada personalităţii juridice, aviz sau autorizaţie de funcţionare, în copie;

b) decizia, ordinul sau actul de numire/validare, după caz, prin care a fost numit directorul unităţii de învăţământ ori rectorul instituţiei de învăţământ, în copie;

c) actul doveditor al acreditării, în copie;

d) hotărârea consiliului de administraţie privind participarea la program, în original sau în copie legalizată.

(5) Dosarul de înscriere a proprietarului, organizaţie neguvernamentală, trebuie să cuprindă şi următoarele documente specifice, după caz:

a) actul constitutiv, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copie;

b) statutul, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copie;

c) hotărârea adunării generale a organizaţiei neguvernamentale/composesoratului privind alegerea reprezentantului legal, în copie;

d) certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie legalizată;

e) certificatul eliberat de către instanţa competentă, care atestă faptul că organizaţia neguvernamentală nu a fost radiată din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în original şi nu mai vechi de 10 zile faţă de data depunerii dosarului de înscriere;

f) declaraţia, în original, privind eventuala activitate economică a organizaţiei neguvernamentale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8;

g) hotărârea adunării generale a organizaţiei neguvernamentale privind participarea la program, în original sau copie legalizată.

(6) Dosarul de înscriere a proprietarului, operator economic, trebuie să cuprindă şi următoarele documente specifice:

a) actul de înfiinţare (act constitutiv/contract de societate/statut), cu toate modificările şi completările ulterioare, în copie;

b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, împreună cu toate anexele, sau/şi certificatul constatator eliberat conform prevederilor art. 171 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sediul social şi punctul/punctele de lucru pentru care se intenţionează achiziţionarea autovehiculelor noi în cadrul programului, în copii;

c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în original şi nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de înscriere, din care să rezulte: datele de identificare a proprietarului, codul unic de înregistrare, capitalul social, obiectul principal de activitate şi activităţile secundare de activitate, administratorii, acţionarii/asociaţii şi situaţia juridică;

d) copia actului de identitate al reprezentantului legal;

e) hotărârea/decizia adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, a asociatului unic, a consiliului de administraţie privind participarea la program, în copie legalizată;

f) declaraţia, în original, privind ajutoarele de stat primite în ultimii 3 ani, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării; modelul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 9;

g) copiile formularelor de raportare contabilă la încheierea ultimelor două exerciţii financiare, vizate de organelle teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de rapoartele administratorilor şi ale comisiei de cenzori sau de rapoartele de audit, după caz, precum şi copiile formularelor de raportare contabilă semestrială, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de ultima balanţă de verificare lunară; în cazul solicitantului cu activitate până la un an, dar nu mai mică de 6 luni, se depune ultima balanţă de verificare a anului în curs, transpusă în formular de bilanţ contabil.

(7) Dosarul de înscriere a proprietarului, instituţie publică, trebuie să cuprindă şi următoarele documente specifice:

a) actul de înfiinţare, în copie certificată “Conform cu originalul”;

b) actul de numire/validare a reprezentantului legal, în copie certificată “Conform cu originalul”;

c) hotărârea/decizia/dispoziţia privind participarea la program, în original sau copie legalizată.

(8) Hotărârea/decizia/dispoziţia de participare la Program trebuie să cuprindă:

a) acordul cu privire la casarea autovehiculelor uzate şi achiziţionarea de autovehicule noi prin program;

b) numărul de autovehicule noi care se intenţionează a fi achiziţionate prin program, tipul/categoria de folosinţă (autoturisme/autoutilitare uşoare) şi marca acestora;

c) valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând prima de casare corespunzătoare numărului de autovehicule uzate;

d) anexa, conţinând lista autovehiculelor uzate care urmează să fie casate prin program; lista va cuprinde următoarele date: tipul/categoria de folosinţă a autovehiculului uzat (autoturism/autoutilitară uşoară), marca, numărul de înmatriculare; anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, numărul şi seria certificatului de înmatriculare, numărul de inventar.

(9) Dosarul de înscriere se depune legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii, la adresa: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031.

(10) Plicul conţinând dosarul de înscriere poate fi transmis prin poştă, cu confirmare de primire, cu condiţia ca data de expediere, evidenţiată prin ştampila poştei, să nu depăşească data-limită aferentă sesiunii de înscriere.

(11) Proprietarul va înscrie pe plic, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:

a) denumirea şi adresa sa completă;

b) titlul: “Dosar de înscriere în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul …….. – Persoane juridice”;

c) sesiunea de înscriere.

(12) Autoritatea nu răspunde pentru situaţia în care plicurile transmise prin poştă sunt recepţionate după 5 zile lucrătoare de la data-limită aferentă sesiunii de înscriere, chiar dacă data de expediere, evidenţiată prin ştampila poştei, nu depăşeşte data-limită de depunere; în acest caz, dosarul de înscriere nu mai face obiectul analizei şi evaluării.

(13) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de înscriere, acesta primeşte de la registratura Autorităţii un număr de înregistrare, în ordinea sosirii.

(14) Documentele cuprinse în dosarul de înscriere care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau conţinând date şi informaţii neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de înscriere.

Art. 23: Aprobarea înscrierii proprietarului

(1) Aprobarea înscrierii proprietarului se face în urma analizei şi evaluării documentelor cuprinse în dosarul de înscriere depus.

(2) În vederea analizei şi evaluării documentelor cuprinse în dosarul de înscriere depus de către proprietar, prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii se numeşte Comisia de analiză şi evaluare, constituită din personal din cadrul Autorităţii.

(3) Comisia de analiză şi evaluare verifică îndeplinirea de către proprietar a criteriilor de eligibilitate, completând fişa de evaluare a eligibilităţii proprietarului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10.

(4) În baza propunerii Comisiei de analiză şi evaluare, Autoritatea, prin structurile sale de decizie, aprobă înscrierea în program a proprietarului sau respinge dosarul de înscriere a acestuia.

(5) Comisia de analiză şi evaluare şi/sau structurile de decizie ale Autorităţii pot solicita proprietarului orice documente sau informaţii suplimentare considerate esenţiale/necesare pentru fundamentarea hotărârii/deciziei de aprobare a înscrierii.

Art. 24: Suma aprobată proprietarului înscris

(1) Proprietarul, operator economic, poate solicita cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, la momentul depunerii dosarului de înscriere, în caz contrar solicitarea fiind nulă; dacă activează în domeniul transporturilor, acesta nu poate solicita mai mult de echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, la momentul depunerii dosarului de înscriere, în caz contrar solicitarea fiind nulă.

(2) Valoarea totală a ajutoarelor de stat de minimis acordate proprietarului, operator economic, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia se înscrie în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de ajutor de stat de minimis aprobată prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de înscriere, a 200.000 euro (100.000 euro în cazul celui care activează în sectorul transporturilor).

(3) Solicitările cumulate ale tuturor proprietarilor înscrişi nu trebuie să depăşească suma alocată sesiunii de înscriere; în condiţiile în care suma totală solicitată de către proprietarii înscrişi depăşeşte suma alocată sesiunii de înscriere, Autoritatea va proceda la distribuirea acesteia între proprietarii înscrişi, prin aplicarea unui coeficient de proporţionalitate obţinut din raportul dintre suma alocată sesiunii de înscriere şi suma totală solicitată de către proprietarii înscrişi.

(4) Lista proprietarilor şi suma aprobată fiecăruia se publică pe pagina de internet a Autorităţii.

Art. 25: Casarea autovehiculului uzat

(1) După publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a listei proprietarilor înscrişi şi a sumei aprobate fiecăruia, proprietarul înscris predă autovehiculul uzat unui colector care are încheiat protocol cu Autoritatea.

(2) Colectorul eliberează proprietarului înscris certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 87/527/411/2005, precum şi tichetul valoric, numai după:

a) verificarea existenţei cumulative a componentelor esenţiale ale autovehiculului uzat: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie;

b) stabilirea îndeplinirii condiţiei de vechime a autovehiculului uzat, prin verificarea anului de fabricaţie în baza certificatului de înmatriculare şi/sau a altor documente doveditoare;

c) stabilirea îndeplinirii condiţiei vizând prima înmatriculare în România a autovehiculului uzat, în baza certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a vehiculului, dacă aceasta există, sau a altor documente doveditoare;

d) verificarea, în baza certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a vehiculului, dacă aceasta există, a corespondenţei dintre datele înscrise în aceste documente şi categoria de folosinţă/tipul (M1/N1), marca autovehiculului uzat, seria şasiului/caroseriei şi seria motorului;

e) verificarea corespondenţei datelor înscrise în documentul de identificare a proprietarului (dovada personalităţii juridice) cu datele cuprinse în certificatul de înmatriculare a autovehiculului şi în celelalte documente prezentate;

f) verificarea actului de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei împuternicite/desemnate să predea spre casare autovehiculul uzat.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) trebuie prezentate de către proprietar, în original şi în copie. După verificarea acestora, colectorul certifică exemplarele în copie “Conform cu originalul” şi restituie proprietarului exemplarele originale. Copiile documentelor rămân spre păstrare şi arhivare la colector.

(4) Colectorul va ţine un registru de evidenţă a tichetelor valorice distribuite proprietarilor. Conţinutul registrului, modul de completare şi termenul de păstrare al acestuia se stabilesc prin protocolul încheiat între colector şi Autoritate.

(5) Autoritatea poate solicita documentele prevăzute la alin. (2), precum şi Registrul de evidenţă a tichetelor valorice distribuite proprietarilor, pentru verificarea datelor înscrise în cuprinsul acestora şi confruntarea cu datele înscrise în tichetele valorice distribuite.

(6) Colectorul răspunde de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în cuprinsul certificatului de distrugere, tichetului valoric distribuit şi registrului de evidenţă a tichetelor valorice distribuite proprietarilor.

(7) Lista colectorilor care au încheiat protocoale cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorităţii odată cu publicarea listei producătorilor validaţi.

Art. 26: Radierea autovehiculului uzat

(1) Anterior prezentării la Serviciul comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, proprietarul trebuie să obţină copii legalizate de pe certificatul de înmatriculare şi de pe certificatul de distrugere a autovehiculului uzat.

(2) Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei autovehiculului uzat se eliberează la cererea proprietarului, în baza predării certificatului de înmatriculare şi a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, ambele documente în original.

(3) Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei trebuie să menţioneze că autovehiculul uzat a fost casat/predat în vederea dezmembrării.

Art. 27: Înscrierea la producătorul validat

(1) Proprietarul se prezintă în vederea înscrierii la unul dintre producătorii validaţi, numai după publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a listei producătorilor validaţi care au încheiat contract cu Autoritatea.

(2) Producătorul validat înscrie proprietarul în baza verificării şi confruntării datelor cuprinse în următoarele documente:

a) actul de identificare a proprietarului (dovada personalităţii juridice), în copie;

b) tichetul valoric/tichetele valorice, în original;

c) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată;

d) certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată;

e) certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, în original;

f) actul de identitate al reprezentantului legal al proprietarului sau actul de identitate al persoanei împuternicite/desemnate de către reprezentantul legal al proprietarului, în original şi copie (originalul se restituie);

g) procura de împuternicire/actul de desemnare a persoanei împuternicite/desemnate de către reprezentantul legal al proprietarului, în original, dacă este cazul;

h) declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul intenţiei acestuia de a obţine finanţare în baza unui contract de leasing financiar.

(3) După constatarea îndeplinirii condiţiilor de participare la program şi a concordanţei datelor cuprinse în documentele prezentate, producătorul validat eliberează proprietarului nota de înscriere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.

(4) Valabilitatea notei de înscriere nu poate depăşi data-limită de utilizare a tichetului valoric.

(5) Responsabilitatea înscrierii proprietarului revine în exclusivitate producătorului validat.

(6) După eliberarea notei de înscriere, documentele prevăzute la alin. (2), cu excepţia tichetelor valorice, rămân spre păstrare şi arhivare la producătorul validat.

(7) În conformitate cu prevederile art. 15, în vederea verificării autenticităţii tichetelor valorice, producătorul validat transmite Autorităţii lista proprietarilor înscrişi, precum şi tichetele valorice aferente.

(8) Producătorul validat garantează comercializarea autovehiculului nou, din al cărui preţ de vânzare se scade contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice, către proprietarul înscris care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a prezentat tichetul valoric declarat autentic/tichetele valorice declarate autentice de către Autoritate;

b) se prezintă, în termenul de valabilitate a notei de înscriere, la producătorul validat, în vederea achiziţionării autovehiculului nou.

(9) În cazul în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligaţia de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile după data de 11 decembrie a anului în care proprietarul trebuia să beneficieze de achiziţionarea autovehiculului nou prin program, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ se va scădea contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice.

Art. 28: Achiziţionarea autovehiculului nou

(1) După publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a listei tichetelor valorice autentice, fără a se depăşi însă termenul de valabilitate a notei de înscriere, producătorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de vânzare al acestuia contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice declarate autentice.

(2) În factura de livrare a autovehiculului nou, producătorul validat evidenţiază preţul de vânzare şi, distinct, face menţiunea “Suma de …… lei reprezentând contravaloarea tichetului valoric/tichetelor valorice se suportă de către Administraţia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ……. “. Sub rubrica “Total de plată” se înscrie textul “Diferenţa de plată beneficiar” şi se menţionează suma rămasă de achitat de către proprietar.

(3) Factura trebuie să cuprindă şi datele de identificare a proprietarului beneficiar (denumire, nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie, după caz, C.U.I./C.I.F., adresa sediului social, precum şi datele de identificare a societăţii de leasing, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar).

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

Art. 29: Publicarea informaţiilor relevante

(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele, listele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea “Informaţii privind Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”.

(2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Autorităţii.

Art. 30: Reguli de publicitate

(1) Orice demers publicitar efectuat cu privire la “Proiectul de diminuare a poluării prin înnoirea Parcului auto naţional”, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că acesta se realizează prin “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” derulat de Autoritate şi finanţat din Fondul pentru mediu.

(2) Dispoziţia de la alin. (1) se aplică:

a) producătorilor validaţi care au încheiat contract cu Autoritatea;

b) colectorilor care au încheiat protocol cu Autoritatea.


» Citeste si:

3 comentarii la Ghid RABLA 2010

  • bogdan

    daca am avut montata instalatie gpl pe o dacie fiind trecuta in carte si talon ,este obligatoriu ca aceasta masina care o duc la rabla sa aibe instalatia gpl pe masina?

  • vasile

    Problema e ca te duci la Remat si aia zic in felul urmator: masina trebuie sa fie in stare de functionare,sa aiba tot pe ea. Dar vin cu o intrebare : noi mergem la inspectie tehnica sau la programul RABLA? Daca ar corespunde tehnic nu am circula cu ea? Daca motorul mi stricat,ar trebui sa cheltui 500-600 de lei noi sa-l pun in functiune, si ce bani primesc in schimb? Iar daca-l repar mai circul cu masina nu o dau la fier vechi. Ca la noi la nimenea! Totdeauna legile au fost facute de oameni care nu ai nici o tangenta cu domeniul pt. care este legea. Macelarul face legea invatamantului, brutarul face legea circulatiei si asa mai departe.Cand vom avea legi clare? Prin anul 3000, poate…..si asta cu semn de intrebare.

  • ivan alex

    daca propietarul a decedat sotia poate da vehiculu la remat fara sa mai faca succesiunea?

Comenteaza

 

 

 

Puteti folosi aceste tag-uri HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*