Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


OG 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III. 2 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3 alineatul (1), dupa punctul 16^1 se introduc trei noi puncte, punctele 16^2—16^4, cu urmatorul cuprins:
“16^2. defectiune tehnica minora — defectiune tehnica ce nu are efect semnificativ asupra sigurantei rutiere si protectiei mediului, precum si alte neconformitati minore, inclusiv in ceea ce priveste identificarea vehiculului rutier;

16^3. defectiune tehnica majora — defectiune tehnica ce are efect semnificativ asupra sigurantei rutiere, inclusiv in ceea ce priveste ceilalti participanti la trafic, si asupra protectiei mediului, precum si alte neconformitati majore, inclusiv in ceea ce priveste identificarea vehiculului rutier;

16^4. defectiune tehnica periculoasa — defectiune tehnica ce constituie un risc imediat privind siguranta rutiera;”.

2. La articolul 3 alineatul (1), dupa punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu urmatorul cuprins:
“21^1. incarcatura utila admisibila — diferenta dintre masa totala maxima autorizata si masa proprie a vehiculului rutier;”.

3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 35 si 42 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“35. program de transport judetean — program propus si aprobat de consiliile judetene prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulatie, capetele de traseu, statiile publice, tipul, capacitatea si numarul autovehiculelor necesare;
……………………………
42. transport rutier cu mase totale maxime autorizate depasite — transport rutier efectuat cu vehicule rutiere ale caror mase, inclusiv incarcatura acestora, depasesc masa totala maxima autorizata prevazuta in certificatul de inmatriculare;”.

4. La articolul 8^1, partea introductiva si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 8^1
Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale au, dupa caz, urmatoarele atributii privind transportul rutier public, care se realizeaza in zona de competenta respectiva:
……………………………………………..
b) aprobarea programelor de transport rutier public de persoane in trafic judetean, dupa avizarea acestora de catre autoritatea competenta in sensul armonizarii cu programul de transport rutier interjudetean.”

5. Articolul 8^2se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 8^2
La intocmirea programelor de transport rutier public de persoane in trafic judetean si interjudetean vor fi consultate organizatiile patronale reprezentative.”

6. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
“(3) Autoritatea competenta inregistreaza in registrul electronic al conducatorilor auto toti conducatorii auto prevazuti la alin. (1), precum si conducatorii auto sanctionati potrivit legislatiei din domeniul transporturilor rutiere, detinatori sau nu ai unui certificat de competenta profesionala si elibereaza, la cererea conducatorului auto, fisa profesionala a acestuia, document care evidentiaza activitatea profesionala a conducatorului auto.
(4) Continutul registrului electronic al conducatorilor auto, forma si modul de eliberare a fisei profesionale a conducatorului auto vor fi stabilite prin norme.”

7. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmatorul cuprins:
“Art. 16^1
Obligatiile ce revin intreprinderilor, operatorilor de transport rutier si operatorilor de activitati conexe transportului rutier, precum si sanctiunile administrative corespunzatoare se stabilesc prin norme de autoritatea competenta.”

8. La articolul 19, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licentei de transport eliberate de autoritatea competenta este de minimum un an, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei de transport.”

9. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Copia conforma a licentei de transport se suspenda de catre autoritatea competenta in cazul savarsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului, stabilite prin norme, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”

10. La articolul 25, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere detinute de intreprindere, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, si utilizate la operatiuni de transport rutier in cont propriu, autoritatea competenta elibereaza, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport in cont propriu cu valabilitate de minimum un an, fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu.”

11. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Copia conforma a certificatului de transport in cont propriu se suspenda de catre autoritatea competenta in cazul savarsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului, stabilite prin norme, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”

12. Dupa articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu urmatorul cuprins:
“Art. 31^1
Autoritatea competenta va stabili prin norme criteriile si modul de fixare a incarcaturii, precum si modalitatea de verificare a respectarii acestora.”

13. La articolul 34, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Programul de transport judetean se intocmeste si se aproba prin hotarare a consiliului judetean respectiv, potrivit prevederilor art. 8^1 lit. b) si ale art. 8^2, iar programul de transport interjudetean se intocmeste si se aproba de catre Autoritatea Rutiera Romana, in conditiile art. 8^2.”

14. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu urmatorul cuprins:
“Art. 37^1
Efectuarea transportului rutier public de persoane in trafic national pe baza autorizatiei de transport international, cu imbarcarea/debarcarea persoanelor intre doua puncte de pe teritoriul Romaniei, este interzisa.”

15. La articolul 38^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 38^1
(1) Licenta pentru traseu eliberata de autoritatea competenta se retrage de catre aceasta in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii ei sau in cazul abaterilor grave ori repetate de la regulile de prestare a serviciului, stabilite prin norme, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”

16. Dupa articolul 38^1 se introduce un nou articol, articolul 38^2, cu urmatorul cuprins:
“Art. 38^2
Autorizatia de transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic international eliberata de autoritatea competenta se retrage de catre aceasta in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii, in cazul neindeplinirii criteriilor de continuitate, regularitate si capacitate, precum si in cazul abaterilor grave ori repetate, stabilite prin norme, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”

17. La articolul 39, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 39
(1) Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competenta, completat si inregistrat la sediul operatorului de transport si transmis acesteia inaintea efectuarii transportului.”

18. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 40
(1) Activitatile conexe transportului rutier se efectueaza de catre intreprinderi numai pe baza licentei pentru activitati conexe transportului rutier, eliberata de autoritatea competenta.”

19. La articolul 40, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1) — (2^3), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) In vederea eliberarii licentei pentru activitati conexe transportului rutier — activitati desfasurate de autogari, intreprinderea trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) baza materiala;
b) competenta profesionala;
c) onorabilitate.
(2^2) In vederea eliberarii licentei pentru activitati conexe transportului rutier — activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public, intreprinderea trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) baza materiala;
b) competenta profesionala;
c) onorabilitate;
d) capacitate financiara.
(2^3) Modul de indeplinire a conditiilor prevazute la alin. (2^1) si (2^2) se stabileste de autoritatea competenta prin norme.”

20. La articolul 40, alineatele (4) si (5) se abroga.

21. La articolul 43, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 43
(1) Solicitarea privind infiintarea sau desfiintarea unei autogari se aproba de autoritatea administratiei publice locale.”

22. La articolul 45, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Pentru traseele dintre municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, respectiv localitatile din judetul Ilfov, plecarile, sosirile si opririle in tranzit se realizeaza din/in autogari/statii publice stabilite de administratia publica locala, dupa caz.”

23. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 48
Licenta pentru activitati conexe transportului rutier se retrage de catre autoritatea competenta in cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii ei, in cazul in care intreprinderea a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii acordarii acesteia sau in cazul abaterilor repetate de la obligatiile care revin intreprinderii potrivit reglementarilor in vigoare.”

24. Articolul 48^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 48^2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, persoanele cu functii care concura la siguranta rutiera sunt conducatorul auto care indeplineste conditiile prevazute la art. 10 sau 14, persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier a intreprinderii/operatorului de transport, consilierul de siguranta pentru transportul rutier al marfurilor periculoase si instructorul de pregatire practica.”

25. Dupa articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 49^1, cu urmatorul cuprins:
“Art. 49^1
Defectiunile tehnice constatate la controlul in trafic se clasifica in defectiuni tehnice minore, majore si periculoase, conform planului de operatiuni stabilit prin reglementarile specifice in vigoare.”

26. La articolul 56^1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) La controlul efectuat in trafic asupra unui vehicul, inspectorii de trafic vor verifica si respectarea limitelor maselor totale maxime autorizate ale vehiculelor rutiere utilizate la operatiunile de transport rutier.”

27. La articolul 56^1, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) La controlul efectuat in trafic asupra unui vehicul rutier, inspectorii de trafic vor verifica si starea tehnica a vehiculelor rutiere utilizate la operatiunile de transport rutier.”

28. La articolul 57^2, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
“a^1) efectuarea transportului rutier public de persoane in trafic national pe baza autorizatiei de transport international, cu imbarcarea/debarcarea persoanelor intre doua puncte de pe teritoriul Romaniei;”.

29. La articolul 57^4 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) de la 20.000 lei la 25.000 lei, fapta prevazuta la art. 57^2 lit. a), a^1) si d);”.

30. La articolul 58, dupa litera ai) se introduc patru noi litere, literele aj), ak), al) si am), cu urmatorul cuprins:
“aj) efectuarea transportului de marfuri cu depasirea cu pana la 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o incarcatura utila admisibila care depaseste 12 tone sau cu pana la 25% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o incarcatura utila admisibila care nu depaseste 12 tone;
ak) efectuarea transportului de marfuri cu depasirea cu cel putin 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o incarcatura utila admisibila care depaseste 12 tone sau cu cel putin 25% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o incarcatura utila admisibila care nu depaseste 12 tone;
al) efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezinta defectiuni tehnice majore; am) efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezinta defectiuni tehnice periculoase.”

31. La articolul 59, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 59
(1) Se sanctioneaza cu amenda aplicata intreprinderilor sau operatorilor de transport rutier romani sau straini, dupa caz:
a) de la 1.000 lei la 1.500 lei, faptele prevazute la art. 58 lit. a), b), e), i), q), aa) si aj);
b) de la 2.500 lei la 4.000 lei, faptele prevazute la art. 58 lit. ak) si al);
c) de la 4.000 lei la 5.000 lei, faptele prevazute la art. 58 lit. m), u), y), z), ab), ac), ad) si am);
d) de la 7.000 lei la 9.000 lei, faptele prevazute la art. 58 lit. g), j), k) si r);
e) de la 10.000 lei la 15.000 lei, fapta prevazuta la art. 58 lit. d).”

32. Dupa articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 61^1, cu urmatorul cuprins:
“Art. 61^1
In cazul circulatiei unui vehicul rutier care depaseste masa totala maxima autorizata, precum si in cazul nerespectarii prevederilor art. 34^2 alin. (3), pe langa sanctiunea contraventionala corespunzatoare, se procedeaza la imobilizarea acestuia in conditii de siguranta rutiera, pana la indeplinirea conditiilor legale pentru continuarea transportului.”

33. Dupa articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 62^1, cu urmatorul cuprins:
“Art. 62^1
(1) In cazul utilizarii la transport a unui vehicul rutier care prezinta defectiuni tehnice majore si/sau periculoase, se suspenda dreptul de utilizare a vehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare.
(2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare inceteaza, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare prevazute la alin. (1) se restituie, la cerere, dupa prezentarea dovezii de remediere a defectiunilor constatate.”

Art. II
(1) Actualele programe de transport prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean isi mentin valabilitatea pana la data de 30 aprilie 2013.
(2) La cererea operatorilor de transport care efectueaza transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean, licentele de traseu ai caror titulari sunt vor fi preschimbate cu licente de traseu a caror perioada de valabilitate este egala cu perioada de valabilitate a programelor de transport prevazute la alin. (1), cu plata tarifelor aferente.

Art. III
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I pct. 19, care intra in vigoare la data intrarii in vigoare a normelor modificate potrivit art. IV, precum si a dispozitiilor referitoare la contraventii, care vor intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii.

Art. IV
In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va modifica in mod corespunzator Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 in 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


» Citeste si:

  • Nu exista articole asemanatoare.

1 comentariu la OG 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.

Comenteaza

 

 

 

Puteti folosi aceste tag-uri HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*