Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


OG nr. 6/2010 – modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera

Ordonanta Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 70, din 30 ianuarie 2010.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. — Legea nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 777 din 20 noiembrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Lege privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera”
2. Articolele 1—27 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. — (1) Prezenta lege stabileste cadrul institutional si modul de gestionare a sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera.
(2) Prezenta lege se aplica:
a) proiectelor noi de infrastructura rutiera si drumurilor apartinand retelei rutiere transeuropene, astfel cum este definita la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientarile comunitare pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transport, incepand din 19 decembrie 2010;
b) drumurilor de interes national, incepand cu data de 1 ianuarie 2013;
c) drumurilor judetene, drumurilor comunale amenajate si strazilor urbane amenajate incepand cu data de 1 ianuarie 2015.
(3) Prezenta lege nu se aplica tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerintele minime de siguranta pentru tunelurile din reteaua rutiera transeuropeana.
(4) Investitorii si administratorii oricaror drumuri publice pot aplica prevederile prezentei legi si anterior datei de la care sunt obligati conform alin. (2).
Art. 2. — (1) Scopul prezentei legi consta in asiguraresi cresterea gradului de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, prevenirea pierderii de vieti si a vatamarii integritatii corporale a persoanelor, precum si evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulatie.
(2) Aplicarea prezentei legi se realizeaza cu respectarea urmatoarelor cerinte:
a) asigurarea independentei auditorului de siguranta rutiera fata de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, dupa caz;
b) pastrarea de catre auditorul de siguranta rutiera a confidentialitatii cu privire la datele si informatiile la care a avut acces in cursul realizarii auditului;
c) auditorul nu trebuie sa fi fost implicat din punct de vedere tehnic sau administrativ in niciuna dintre fazele de realizare a proiectului de infrastructura rutiera supus auditarii.
Art. 3. — in intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) audit de siguranta rutiera — verificarea detaliata, tehnica si sistematica, independenta, din punctul de vedere al sigurantei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructura rutiera in toate etapele, de la planificare la inceputul exploatarii;
b) auditor de siguranta rutiera — persoana fizica atestata potrivit prezentei legi sa efectueze evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere, auditul de siguranta rutiera si inspectia de siguranta;
c) drum public — drumul deschis circulatiei publice, ale carui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) clasificarea tronsoanelor cu o concentratie mare de accidente — metoda de identificare, analizare si clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere, care au fost in exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a inregistrat un numar mare de accidente soldate cu persoane decedate, proportional cu fluxul de trafic;
e) clasificarea sigurantei retelei — metoda pentru identificarea, analizarea si clasificarea sectiunilor retelei existente in functie de potentialul de imbunatatire a sigurantei si de reducere a costurilor legate de accidente;
f) evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere — o analiza comparativa strategica a impactului asupra gradului de siguranta a retelei rutiere al unei noi cai rutiere sau al unei modificari substantiale a retelei existente;
g) inspectie de siguranta — verificarea periodica a infrastructurii rutiere din punctul de vedere al sigurantei circulatiei, cu identificarea eventualelor disfunctionalitati sau
deficiente de proiectare, constructie, operare si/sau intretinere a drumului care pot conduce la producerea de accidente rutiere;
h) retea rutiera transeuropeana — reteaua rutiera definita la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE;
i) linii directoare — masurile adoptate de autoritatea publica centrala responsabila cu gestiunea sigurantei rutiere care indica etapele de urmat si elementele de avut in vedere in aplicarea procedurilor de siguranta prevazute in prezenta lege;
j) proiect de infrastructura rutiera — proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificarii semnificative a unor retel e existente, care afecteaza fluxul de
trafic;
k) punct negru — segmentul de drum public care pe anumite tronsoane prezinta o rata mai mare de accidente rutiere decat rata medie a accidentelor inregistrate pe unitatea de distanta a drumului respectiv si pe o perioada de timp istorica, stabilite prin conventii de catre specialisti;
l)utilizator vulnerabil — categoria de participanti la traficul rutier, care este expusa riscului de accidentare, soldata cu morti si/sau vatamare corporala grava, intr-un grad mai mare decat restul participantilor.

CAPITOLUL II
Dobandirea si incetarea calitatii de auditor de siguranta rutiera

Art. 4. — Poate fi auditor de siguranta rutiera orice persoana fizica daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are capacitate deplina de exercitiu;
b) are studii universitare de licenta in unul dintre urmatoarele domenii: constructia si proiectarea drumurilor, constructii, ingineria transporturilor rutiere sau autovehicule rutiere, dovedite cu diplome recunoscute in conditiile prevazute de prezenta lege;
c) are o experienta profesionala in unul dintre domeniile prevazute la lit. b) de cel putin 5 ani;
d) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranta rutiera si a promovat examenul de atestare a calitatii de auditor de siguranta rutiera, in conditiile prevazute de prezenta lege;
e) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activitati;
f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei, in domeniul specialitatii sale, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
g) are permis de conducere valabil, care sa ateste o vechime de minimum 3 ani in categoria B sau in alta categorie superioara acesteia.
Art. 5. — (1) Formarea, instruirea si perfectionarea profesionala a auditorilor de siguranta rutiera se asigura prin organizarea cursurilor de specialitate de catre Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R.
(2) Cursurile de formare, instruire sau perfectionare profesionala se realizeaza in colaborare cu institutii de invatamant superior acreditate si/sau cu furnizorii de formare profesionala autorizati potrivit legislatiei privind formarea profesionala a adultilor, in baza programelor-cadru de formare, instruire si perfectionare profesionala.
(3) Programele-cadru de formare, instruire si perfectionare profesionala prevazute la alin. (2) se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, la propunerea Autoritatii Rutiere Romane — A.R.R., pana la data de 19 decembrie 2011.
(4) Lista institutiilor/furnizorilor prevazute/prevazuti la alin. (2) se pune la dispozitia publicului pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane — A.R.R., pentru a putea fi consultata de orice persoana interesata.
(5) Auditorii de siguranta rutiera sunt obligati sa participe anual la cursurile de instruire periodica si o data la 3 ani la cursurile de perfectionare profesionala organizate de Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R.
Art. 6. — (1) Se infiinteaza Comisia de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor, denumita in continuare Comisia, compusa din 9 membri, ale carei componenta, atributii si regulament de organizare si functionare se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pana la data de 1 mai 2010.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei va stabili si modalitatea de remunerare a activitatii membrilor acesteia si a personalului care o deserveste.
Art. 7. — (1) Atestarea calitatii de auditor de siguranta rutiera se realizeaza conform prevederilor prezentei legi.
(2) Examinarea candidatilor in vederea atestarii se efectueaza de Comisia prevazuta la art. 6 alin. (1).
(3) Pentru sustinerea examenului de atestare a calitatii de auditor de siguranta rutiera si pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achita cate o taxa, dupa caz, stabilita prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei, care se face venit la Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R.
(4) Comisia comunica conducerii Autoritatii Rutiere Romane — A.R.R. numele si datele de identificare ale persoanelor care au obtinut atestatul de auditor de siguranta rutiera, in vederea inscrierii acestora in Registrul auditorilor de siguranta rutiera. Lista auditorilor de siguranta rutiera, actualizata, va fi facuta publica pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane — A.R.R.
(5) Pentru cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat apartinand Spatiului Economic European, care a dobandit calitatea de auditor de siguranta rutiera in unul dintre aceste state, Comisia va recunoaste automat documentul emis de autoritatea competenta din statul de origine, in baza caruia cetateanul exercita legal profesia. Daca cetateanul doreste sa isi desfasoare activitatea de audit de siguranta rutiera in Romania, se inscrie intr-o sectiune speciala a Registrului auditorilor de siguranta rutiera prevazut la alin. (4), cu conditia prezentarii documentelor care atesta dobandirea calitatii de auditor de siguranta rutiera.
Art. 8. — (1) Calitatea de auditor de siguranta rutiera inceteaza:
a) la cerere, prin renuntare facuta in scris de catre auditorul de siguranta rutiera;
b) in cazul in care persoana nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 4 lit. a), e) si f).
(2) incetarea calitatii de auditor de siguranta rutiera se dispune de Comisie, prin rezolutia de retragere a atestatului, in una dintre situatiile prevazute la alin. (1).
(3)in caz de incetare a calitatii de auditor de siguranta rutiera, numele acestuia se radiaza din Registrul auditorilor de siguranta rutiera.

CAPITOLUL III
Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere, auditului de siguranta rutiera si inspectiile de siguranta

Art. 9. — (1) Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere este parte integranta a studiului de prefezabilitate sau, dupa caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructura rutiera, se realizeaza potrivit prevederilor cuprinse in anexa nr. 1 si se concretizeaza intr-un raport.
(2) Raportul de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere trebuie sa indice considerentele in materie de siguranta rutiera care contribuie la alegerea solutiei propuse si sa furnizeze toate informatiile relevante necesare realizarii unei analize costuribeneficii a diverselor optiuni evaluate.
(3) Auditul de siguranta rutiera este parte integranta a unui proiect de infrastructura rutiera si se executa obligatoriu pentru fiecare dintre urmatoarele stadii, cu respectarea prescriptiilor prevazute in anexa nr. 2:
a) proiectul preliminar;
b) proiectele detaliate;
c) anterior receptionarii drumului public;
d) imediat dupa darea in exploatare a drumului public, in trafic.
(4) Inspectia de siguranta se realizeaza obligatoriu pentru fiecare drum public o data la 2 ani, alternativ in perioadele iarna si vara, se concretizeaza intr-un raport de inspectie de siguranta si cuprinde verificarea periodica a gradului de deteriorare a
elementelor care influenteaza siguranta rutiera, mentinerea caracteristicilor initiale privind semnalizarea si, dupa caz, analiza posibilelor efecte ale lucrarilor rutiere asupra sigurantei traficului.
(5) Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere, auditul de siguranta rutiera si inspectia de siguranta de realizeaza de un auditor de siguranta rutiera sau de o echipa de auditori de siguranta rutiera, dupa caz, in functie de complexitatea lucrarii.
(6) incepand cu data de 1 ianuarie 2011, in cazul unui accident de circulatie soldat cu persoane decedate sau raniti grav, inregistrat pe un drum public, administratorul drumului va solicita imediat, obligatoriu, executarea unei inspectii de siguranta suplimentara care sa identifice elementele care au favorizat producerea accidentului respectiv si sa faca recomandarile necesare.
Art. 10. — Dupa finalizarea executiei proiectelor de infrastructura rutiera, auditorul de siguranta rutiera sau echipa de auditori de siguranta rutiera care a efectuat auditul de siguranta rutiera participa ca invitat la receptia lucrarii.
Art. 11. — (1) in vederea realizarii evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, a auditului de siguranta rutiera sau a inspectiei de siguranta, se incheie un contract intre Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R., pe de o parte, si investitor sau administrator, dupa caz, pe de alta parte, pe baza unui contract-cadru stabilit
prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii. (2) La desemnarea auditorilor de siguranta rutiera sunt respectate urmatoarele criterii:
a) criteriul zonal geografic, care asigura prioritatea la desemnare auditorilor de siguranta rutiera domiciliati in zona sau cel mai aproape de zona in care se afla sectorul de drum public/proiectul auditat;
b) criteriul desemnarii echitabile a auditorilor de siguranta rutiera, asigurandu-se un grad nediscriminatoriu de incarcare a acestora.
(3) in cazul in care, intr-o procedura de desemnare, nu exista auditori de siguranta rutiera disponibili, care sa indeplineasca criteriile prevazute la alin. (2), Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. poate desemna, in mod justificat, auditori de siguranta rutiera cu derogare de la unele dintre aceste criterii.
(4) Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. Desemneaza auditorii de siguranta rutiera in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului prevazut la alin. (1) si notifica in acest sens auditorii de siguranta rutiera desemnati si investitorul sau administratorul, dupa caz.
(5) Auditorii de siguranta rutiera nu pot refuza desemnarea decat din motive obiective sau in una dintre situatiile prevazute la alin. (6) si (7).
(6) Auditorul de siguranta rutiera are obligatia de a aduce la cunostinta Autoritatii Rutiere Romane — A.R.R. Orice imprejurare de natura a aduce atingere principiului
independentei auditorului de siguranta rutiera fata de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, dupa caz, imediat ce a luat cunostinta de aceasta.
(7) Independenta auditorului de siguranta rutiera fata de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, dupa caz, este afectata in urmatoarele cazuri:
a) auditorul de siguranta rutiera sau o ruda a sa pana la gradul al IV-lea are relatii contractuale ori este angajat al uneia dintre parti;
b) auditorul de siguranta rutiera sau o ruda a sa pana lagradul al IV-lea este actionar ori detine parti sociale la una dintre parti;
c) auditorul de siguranta rutiera sau o ruda a sa pana la gradul al IV-lea este membru in organele de conducere ale uneia dintre parti;
d) auditorul de siguranta rutiera este salariat al administratorului drumului sau al unei autoritati care are calitatea de investitor, de proiectant si/sau de executant al proiectului;
e) sunt indeplinite alte conditii privind conflictul de interese sau incompatibilitatea.
Art. 12. — (1) Investitorul sau administratorul drumului, dupa caz, este obligat sa depuna la Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. documentatia privind proiectul de infrastructura rutiera sau a drumului public supus evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, inspectiei de siguranta sau auditului de siguranta rutiera, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului prevazut la art. 11 alin. (1).
(2) Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. pune la dispozitia auditorului de siguranta rutiera sau echipei de auditori de siguranta rutiera, dupa caz, documentatia privind:
a) studiul de prefezabilitate;
b) studiul de fezabilitate;
c) evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere;
d) proiectul tehnic;
e) detaliile de executie;
f) planurile generale ale traseului;
g) planurile de situatie si profilurile transversale si longitudinale ale traseului;
h) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;
i) planurile de semnalizare si marcaj rutier de pe traseu, precum si echipamentele rutiere din dotare;
j) analize de trafic, existent si prognozat;
k) date si informatii privind accidentele rutiere inregistrate pe drumuri auditate;
l) autorizatia de construire a drumului;
m) alte informatii necesare.
(3) La cererea auditorului de siguranta rutiera sau a echipei de auditori de siguranta rutiera, autoritatile cu atributii in siguranta rutiera pun la dispozitia acestora, in scris, informatiile necesare realizarii evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, auditului de siguranta rutiera sau inspectiei de siguranta, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
Art. 13. — (1) Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera se realizeaza la cererea investitorului adresata Autoritatii Rutiere Romane — A.R.R., iar inspectia de siguranta se realizeaza la cererea administratorului drumului public adresata Autoritatii Rutiere Romane — A.R.R.
(2) Raportul de audit de siguranta rutiera cuprinde 4 capitole, cate unul pentru fiecare stadiu mentionat la art. 9 alin (3), fiecare capitol avand anexat, dupa caz, cate un set de recomandari de remediere a eventualelor deficiente constatate.
(3) Textul fiecarui capitol impreuna cu anexele cu recomandari va fi intocmit in doua exemplare originale ce vor fi depuse de auditorii de siguranta rutiera la investitor si la Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R., cu respectarea termenelor prevazute in contract.
(4) Termenele prevazute la alin. (3) nu pot depasi 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete la Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R., conform prevederilor art. 12 alin. (1).
Art. 14. — (1) Prevederile privind eliminarea riscurilor continute in raportul de audit de siguranta rutiera au caracter obligatoriu pentru investitor.
(2) Investitorul are obligatia de a intreprinde demersurile necesare, in colaborare cu proiectantul si/sau executantul, dupa caz, pentru a asigura respectarea prevederilor continute in raportul de audit de siguranta rutiera, inainte de finalizarea stadiului supus auditarii.
(3) in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii unui capitol al raportului de audit de siguranta rutiera, investitorul poate contesta motivat, la Comisia de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor, in tot sau in parte, prevederile raportului de audit de siguranta rutiera.
(4) Comisia prevazuta la art. 6 solutioneaza contestatiile in termen de 30 de zile de la depunere si emite in acest sens o decizie.
(5) Un exemplar original al deciziei prevazute la alin. (4) va fi anexat la raportul de audit de siguranta rutiera.
Art. 15. — Tarifele practicate de Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. pentru efectuarea evaluarii de impact, a auditului de siguranta rutiera si a inspectiei de siguranta, precum si onorariile cuvenite auditorilor pentru activitatea prestata se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
Art. 16. — Sumele incasate potrivit prevederilor ordinului emis in temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autoritatii Rutiere Romane — A.R.R. si se utilizeaza pentru plata onorariilor auditorilor de siguranta rutiera pentru activitatile desfasurate, precum si pentru finantarea activitatilor proprii ale Autoritatii Rutiere Romane — A.R.R. stabilite prin actele normative.
Art. 17. — (1) Raporturile dintre Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. si auditorii de siguranta rutiera se stabilesc prin contract de prestari de servicii, semnat de ambele parti, care prevede drepturile si obligatiile partilor, termenele pentru finalizarea lucrarilor, cuantumul onorariului auditorilor de siguranta rutiera, termenele si modul de plata a acestuia, in baza unui contractcadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) Anterior efectuarii unei lucrari, auditorul de siguranta rutiera sau echipa de auditori de siguranta rutiera poate primi, la cerere, un avans de 30% din onorariul estimat.
Art. 18. — (1) Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R efectueaza clasificarea tronsoanelor de drum cu o concentratie mare de accidente si clasificarea sigurantei retelei pe baza unor analize periodice, efectuate cel putin o data la 3 ani de exploatare a retelei rutiere, conform prescriptiilor anexei nr. 3.
(2) Tronsoanele rutiere cu prioritate conform rezultatelor clasificarii tronsoanelor cu o concentratie mare de accidente si ale clasificarii sigurantei rutiere sunt evaluate de echipe de auditori de siguranta rutiera prin vizite pe teren, prin prisma elementelor mentionate la pct. 3 din anexa nr. 3.
(3) Masurile corective se concentreaza pe tronsoanele rutiere mentionate la alin. (2), acordandu-se prioritate acelor masuri prevazute la pct. 3 lit. e) din anexa nr. 3 care prezinta cel mai favorabil raport beneficii-costuri.
(4) Semnalizarea in vederea avertizarii utilizatorilor drumurilor cu privire la tronsoanele care se afla in reparatie si care astfel pot periclita siguranta utilizatorilor cailor rutiere se va face corespunzator, cu elemente de semnalizare conforme cu legislatia privind circulatia pe drumurile publice, vizibile atat ziua cat si noaptea si care sunt instalate la o distanta de siguranta.
(5) Utilizatorii drumurilor vor fi informati de existenta unui tronson cu o concentratie mare de accidente prin intermediul unor mijloace adecvate si/sau sisteme de semnalizare conforme cu legislatia privind circulatia pe drumurile publice.
CAPITOLUL IV
Cadrul institutional in domeniul gestionarii sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera

Art. 19. — Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este autoritatea competenta de reglementare, in scopul aplicarii prevederilor prezentei legi.
Art. 20. — Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. isi exercita atributiile conferite potrivit legii cu privire la:
a) infrastructura rutiera;
b) vehiculele rutiere;
c) comportamentul uman pe drumurile publice.
Art. 21. — (1) Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. Este singura institutie competenta sa gestioneze efectuarea evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, auditului de siguranta rutiera, inspectiei de siguranta, precum si desfasurarea activitatilor de formare, atestare, instruire si perfectionare profesionala a auditorilor de siguranta rutiera.
(2) in domeniul activitatilor prevazute la alin. (1), Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) desemneaza auditorii de siguranta rutiera in vederea efectuarii activitatilor ce fac obiectul prezentei legi;
b) elaboreaza si propune norme de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii;
c) stabileste aspectele de ordin contractual cu investitorii/administratorii si cu auditorii de siguranta rutiera, stabileste circuitul documentelor si informatiilor intre partile implicate in activitatile ce fac obiectul prezentei legi;
d) asigura organizarea cursurilor de formare profesionala, in scopul atestarii auditorilor de siguranta rutiera, precum si organizarea cursurilor de instruire si perfectionare pentru auditorii de siguranta rutiera atestati;
e) aplica deciziile comisiei prevazute la art. 6 privitoare la atestarea auditorilor de siguranta rutiera, emiterea si retragerea atestatelor;
f) organizeaza periodic informari si dezbateri ale auditorilor de siguranta rutiera pe teme legate de rezultatele cercetarii si practicii in domeniu;
g) fundamenteaza si elaboreaza proiecte privind norme, standarde si ghiduri tehnice in materie, in concordanta cu evolutia reglementarilor la nivel european si international, si inainteaza aceste proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii;
h) participa pe plan national si international la activitati specifice domeniului de audit de siguranta rutiera;
i) contribuie la elaborarea strategiilor privind gestiunea sigurantei infrastructurii rutiere;
j) colecteaza si arhiveaza toate rapoartele de audit de siguranta rutiera, de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere si de inspectie de siguranta;
k) propune spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, metodologia de atestare a auditorilor de siguranta rutiera, metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire si perfectionare profesionala a auditorilor de siguranta rutiera si programele de formare, instruire si perfectionare profesionala in domeniul auditului de siguranta rutiera;
l) tine Registrul auditorilor de siguranta rutiera, pe specialitati, si opereaza modificarile care se impun, pe baza deciziilor Comisiei;
m) realizeaza documentatii si publicatii de specialitate pentru auditorii de siguranta rutiera;
n) distribuie auditorilor de siguranta rutiera documentatiile si publicatiile prevazute la lit. g), j), l) si m), precum si alte reglementari de interes;
o) avizeaza proiectele de infrastructura rutiera pentru certificarea conformitatii cu prevederile prezentei legi, in vederea eliberarii autorizatiilor de construire prevazute in Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare.
Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. indeplineste si alte atributii stabilite prin prezenta lege si prin alte acte normative.

CAPITOLUL V
Raspunderile si sanctiunile auditorului de siguranta rutiera
Art. 22. — (1) Sanctiunile disciplinare se dispun si se aplica de catre Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. in raport cu gravitatea abaterii si constau in:
a) suspendarea calitatii de auditor de siguranta rutiera pe o durata de 30 de zile, in cazul nedepunerii in termen a rapoartelor pentru activitatile contractate de Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R.;
b) suspendarea calitatii de auditor de siguranta rutiera pe o durata de la o luna la 6 luni:
— pentru incetarea indeplinirii uneia dintre conditiile de obtinere a atestatului de auditor de siguranta rutiera prevazute la art. 4, pana la indeplinirea integrala a conditiilor respective. Daca dupa 6 luni conditiile respective nu sunt indeplinite integral, suspendarea se prelungeste corespunzator;
— pentru depasirea nejustificata, cu cel putin un an, a obligatiilor prevazute la art. 5 alin. (5).
(2) Procedura de cercetare a abaterilor disciplinare se realizeaza potrivit legii.
Art. 23. — (1) Decizia Autoritatii Rutiere Romane — A.R.R. de aplicare a uneia dintre sanctiunile prevazute la art. 22 alin. (1) poate fi atacata la instanta de contencios administrativ in termen de 15 zile de la comunicare.
(2) Actiunea exercitata potrivit alin. (1) suspenda executarea deciziei atacate.

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 24. — (1) Persoanele, altele decat cele prevazute la art. 7 alin. (5), care pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi au obtinut certificate de absolvire a unor cursuri de formare a auditorilor de siguranta rutiera cu o durata de cel putin 6 luni vor fi recunoscute ca auditori de siguranta rutiera si vor obtine, la cerere, atestatul de auditor de siguranta rutiera.
(2) Cererea impreuna cu documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) se depun la secretariatul Comisiei, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la art. 6 alin. (1).
(3) Comisia verifica indeplinirea conditiilor prevazute si atesta calitatea de auditor de siguranta rutiera in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, dispunand inscrierea in Registrul auditorilor de siguranta rutiera, potrivit prezentei legi.
Art. 25. — (1) Pana la data de 19 octombrie 2011, Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. elaboreaza si inainteaza spre aprobare un proiect de ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind adoptarea liniilor directoare.
(2) Pana la data de 19 decembrie 2011, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii adopta prin ordin al ministrului liniile directoare, urmand ca pana la data de 19 martie 2012 sa le comunice Comisiei Europene.
(3) Orice modificare a liniilor directoare se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii si se comunica in termen de 90 de zile Comisiei Europene.
(4) Fara a aduce atingere liniilor directoare aprobate in temeiul alin. (1)—(3), Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R.
adopta o serie de linii directoare temporare cu privire la masurile de siguranta care trebuie aplicate lucrarilor de constructie, reparare si intretinere a infrastructurii rutiere si un program de inspectie care are ca scop garantarea aplicarii corespunzatoare a liniilor directoare temporare stabilite.
Art. 26. — Raportul pentru fiecare accident rutier soldat cu persoane decedate va cuprinde elementele enumerate in anexa nr. 4.
Art. 27. — (1) Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. Asigura determinarea costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate si a costului social mediu al unui accident grav, in conditiile in care ambele se produc in Romania.
(2) Valorile costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate si ale costului social mediu al unui accident grav vor fi actualizate periodic, din 5 in 5 ani.
(3)Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. poate avea in vedere o defalcare mai detaliata a costurilor unitare.”

3. Dupa articolul 28 se introduc cinci noi articole, articolele 29—33, cu urmatorul cuprins:
„Art. 29. — in domeniul cooperarii internationale Autoritatea Rutiera Romana — A.R.R. participa la lucrari privind schimbul celor mai bune practici in materie de siguranta rutiera.
Art. 30. — Organizatiile neguvernamentale reprezentative care activeaza in domeniul sigurantei si gestionarii infrastructurii rutiere pot fi consultate cu privire la chestiuni legate de aspectele tehnice ale sigurantei.
Art. 31. — Anexele nr. 1—4 fac parte integranta din prezentalege.
Art. 32. — Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea sigurantei infrastructurii rutiere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria
L nr. 319 din 29 noiembrie 2008.
Art. 33. — Ministerul Transporturilor si Infrastructurii notificabprezenta lege Comisiei Europene.”
Art. II. — Legea nr. 265/2008 privind auditul de sigurantabrutiera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 777 din 20 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor si infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
seful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Manoiu
Bucuresti, 29 ianuarie 2010.
Nr. 6.

ANEXA Nr. 1
Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere pentru proiectele de infrastructura rutiera

1. Elementele componente ale unei evaluari de impact asupra sigurantei rutiere:
a) definirea problemei;
b) situatia actuala si situatia in eventualitatea neinitierii vreunei actiuni;
c) obiectivele specifice sigurantei rutiere;
d) analiza impactului alternativelor propuse asupra sigurantei rutiere;
e) compararea optiunilor, printre care si analiza raportului costuri-beneficii;
f) prezentarea tuturor solutiilor posibile

2. Elementele care trebuie avute in vedere:
a) decese si accidente; obiectivele de reducere in comparatie cu scenariul care prevede eventualitatea neinitierii vreunei actiuni;
b) alegerea traseelor si studii origine-destinatie a utilizatorilor pentru noile trasee;
c) efecte posibile asupra retelelor rutiere existente (de exemplu, iesiri, intersectii, pasaje de nivel);
d) utilizatorii cailor rutiere, inclusiv utilizatorii vulnerabili (de exemplu, pietoni, biciclisti, motociclisti);
e) trafic (de exemplu, volumul de trafic, trafic clasificat in functie de tipul de vehicul);
f) sezonalitate si conditii climatice;
g) prezenta unui numar suficient de zone care permit stationarea in conditii de siguranta;
h) activitatea seismica

ANEXA Nr. 2
Operatiuni de audit in domeniul sigurantei rutiere pentru proiecte de infrastructura rutiera

1. Criterii aplicabile in studiul de fezabilitate:
a) localizarea geografica (de exemplu, expunerea la alunecarile de teren, la inundatii, la avalanse etc.), sezonalitate si conditii climatice, precum si activitati seismice;
b) tipurile de jonctiune si distanta dintre punctele de jonctiune;
c) numarul si tipul cailor rutiere;
d) structura si componenta traficului pe noua infrastructura;
e) functionalitatea caii rutiere in cadrul retelei;
f) conditiile meteorologice;
g) viteze de proiectare si viteze de operare;
h) sectiuni transversale (de exemplu, latimea partii carosabile, piste pentru ciclisti, cai pietonale);
i) alinieri orizontale si verticale;
j) vizibilitate;
k) dispunerea punctelor de jonctiune;
l) mijloace de transport in comun si infrastructurile aferente;
m) treceri la nivel cu cai rutiere/calea ferata
2. Criterii aplicabile in stadiul de proiect tehnic si de proiectare detaliata:
a) planul;
b) semnalizare si marcaj coerente;
c) iluminarea cailor rutiere si a intersectiilor;
d) echipamente la marginea drumului;
e) mediul specific marginii de drum, inclusiv vegetatia;
f) obstacole fixe la marginea drumului;
g) parcari sigure;
h) utilizatori vulnerabili ai cailor rutiere (de exemplu, pietoni,
ciclisti, motociclisti);
i) adaptarea sistemelor rutiere de restrictionare intr-un mod
usor de utilizat (spatii care separa sensurile de mers si parapete
de siguranta pentru evitarea pericolelor la care sunt expusi
utilizatorii vulnerabili)
3. Criterii aplicabile in stadiul anterior darii in exploatare:
a) siguranta utilizatorilor cailor rutiere si vizibilitatea in diverse circumstante, cum ar fi intunericul, si in conditii meteorologice normale;
b) lizibilitatea elementelor de semnalizare si marcaj;
c) starea drumurilor
Criterii aplicabile in stadiul imediat dupa darea in exploatare: evaluarea sigurantei cailor rutiere din perspectiva comportamentului real al utilizatorilor

Realizarea unei operatiuni de audit intr-un anumit stadiu poate duce la reanalizarea criteriilor aplicabile in stadiile precedente.

ANEXA Nr. 3
Clasificarea tronsoanelor de drum cu o concentratie mare de accidente si clasificarea sigurantei retelei

1. Identificarea tronsoanelor cu o concentratie mare de accidente
Identificarea tronsoanelor cu o concentratie ridicata a accidentelor ia in considerare cel putin numarul accidentelor rutiere din anii anteriori, soldate cu persoane decedate pe unitate de distanta, raportat la fluxul de trafic si, in cazul intersectiilor, numarul de astfel de accidente raportat la tipul intersectiei.

2. Identificarea tronsoanelor de drum cu concentratie mare de accidente in vederea analizei pentru clasificarea nivelului sigurantei retelei rutiere
Identificarea tronsoanelor pentru analiza in cadrul clasificarii sigurantei retelei rutiere ia in considerare potentialul de reducere a costurilor legate de accidente. Tronsoanele rutiere se clasifica pe categorii. Pentru fiecare categorie de cale rutiera,
tronsoanele se analizeaza si se clasifica in functie de factori de siguranta, cum ar fi concentratia de accidente, volumul de trafic si tipologia acestuia.
Pentru fiecare categorie de cale rutiera, clasificarea sigurantei retelei rutiere are ca rezultat crearea unei liste de prioritati care cuprinde tronsoanele rutiere unde se preconizeaza ca imbunatatirea infrastructurii va fi deosebit de eficace.

3. Elementele de evaluare pentru vizitele pe teren ale echipelor de experti:
a) descrierea tronsonului rutier;
b) trimiterea la eventuale rapoarte anterioare referitoare la acelasi tronson rutier;
c) analiza eventualelor rapoarte de accidente;
d) numarul de accidente, de persoane decedate si de persoane grav ranite in ultimii 3 ani;
e) o serie de masuri corective potentiale de realizat in intervale diferite, prevazand de exemplu:
— eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului;
— reducerea limitelor de viteza si intensificarea controlului vitezei la nivel local;
— imbunatatirea vizibilitatii in diferite conditii meteorologice si de luminozitate;
— imbunatatirea starii de siguranta a echipamentelor de la marginea drumului, cum ar fi sistemele de restrictionare rutiera;
— imbunatatirea coerentei, vizibilitatii, lizibilitatii si pozitionarii marcajelor rutiere (in special aplicarea unor benzi de avertizare sonora pentru incetinire), precum si a semnalizarii;
— protectia impotriva caderilor de pietre, a alunecarilor de teren si a avalanselor;
— imbunatatirea aderentei/rugozitatii soselei;
— reproiectarea sistemelor de restrictionare rutiera;
— asigurarea si imbunatatirea platformei centrale a drumurilor;
— reconsiderarea posibilitatii de efectuare a manevrei de depasire in conditii de siguranta;
— imbunatatirea punctelor de jonctiune, inclusiv a trecerilor la nivel cu cai rutiere/calea ferata;
— modificarea traseului;
— modificarea latimii drumului, adaugarea unor benzi de refugiu;
— instalarea unui sistem de gestionare si de control al traficului;
— reducerea unui posibil conflict cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;
— imbunatatirea drumurilor in functie de standardele de proiectare in vigoare;
— reconditionarea sau inlocuirea soselelor;
— utilizarea unor semne de circulatie inteligente;
imbunatatirea sistemelor inteligente de transport si a serviciilor telematice pentru interoperabilitate, situatii de urgenta si semnalizare.

ANEXA Nr. 4
Informatii referitoare la accidente, mentionate in rapoartele de accidente soldate cu persoane decedate

Rapoartele de accidente trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
1. localizarea cat mai exacta a accidentului;
2. imagini si/sau diagrame cu locul accidentului;
3. data si ora accidentului;
4. informatii referitoare la drum, cum ar fi tipul de zona, tipul de drum, tipul de jonctiune, cu precizarea sistemelor de semnalizare, numarul cailor rutiere, marcajul, suprafata rutiera, sistemele de iluminat si conditiile meteorologice, limitarea de viteza, obstacolele de la marginea drumului;
5. gravitatea accidentului, cu precizarea numarului de persoane decedate si vatamate;
6. caracteristicile persoanelor implicate in accident, cum ar fi varsta, sexul, nationalitatea, nivelul alcoolemiei, utilizarea sau nu a echipamentelor de siguranta;
7. date cu privire la autovehiculele implicate in accident (tip, vechime, tara in care este inmatriculat/inregistrat, echipament de siguranta, dupa caz, date privind ultimele inspectii tehnice periodice, in conformitate cu legislatia aplicabila);
8. date referitoare la accident, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea vehiculului si manevrele conducatorului auto;
9. ori de cate ori este posibil, informatii privind timpul dintre momentul accidentului si constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgenta.


» Citeste si:

  • Nu exista articole asemanatoare.

Comenteaza

 

 

 

Puteti folosi aceste tag-uri HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*