Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Ordinul 1480/2006 - privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti

Avand in vedere dispozitiile art. 83 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Permisele de conducere straine pot fi preschimbate cu documente similare romanesti in conditiile prezentului ordin.
Art. 2. – Pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, fara sustinerea unui examen sau test, permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980, denumita in continuare Conventie, prevazute in anexa nr. 1, precum si cele eliberate de autoritatile statelor prevazute in anexa nr. 2.
Art. 3.(1) Permisele de conducere straine pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, in conditiile stabilite prin prezentul ordin, cu categoriile/subcategoriile echivalente permiselor de conducere romanesti.
(2) Preschimbarea permiselor de conducere emise de statele cu care Romania a incheiat tratate bilaterale sau multilaterale in materie de recunoastere reciproca a permiselor de conducere se face conform conditiilor prevazute in aceste tratate.
Art. 4. – Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 persoanele care si-au stabilit domiciliul sau resedinta in Romania.
Art. 5. – Nu pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, chiar daca au fost emise in statele prevazute in anexele nr. 1 si 2, urmatoarele categorii de documente:
a) permisele de conducere internationale;
b) permisele de conducere a caror valabilitate a expirat;
c) permisele de conducere de elev conducator;
d) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 24 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din actul normativ mentionat.
Art. 6.(1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitantii vor depune personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe a carei raza isi au domiciliul sau resedinta, urmatoarele documente:
a) permisul de conducere strain in original si traducerea legalizata in limba romana a acestuia;
b) documentul de identitate al solicitantului in original si in copie, respectiv:
b1) pasaportul si permisul de sedere temporara sau, dupa caz, permanenta in Romania, in cazul cetatenilor straini;
b2) pasaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate in cazul cetatenilor romani;
c) fisa detinatorului permisului de conducere, al carei model se stabileste de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, completata prin dactilografiere, care sa aiba atasata in spatiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de data recenta;
d) fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, incheiata cu concluzia “APT CONDUCATOR AUTO”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum si a eventualelor restrictii medicale ce vor fi mentionate in permisul de conducere preschimbat;
e) certificatul de cazier judiciar;
f) declaratia notariala pe propria raspundere a solicitantului, din care sa rezulte ca permisul de conducere depus pentru preschimbare este autentic, ca titularul acestuia nu mai poseda un alt permis de conducere national romanesc ori strain sau un duplicat al acestuia, ca nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autoritati in vederea eliberarii unui nou document, precum si faptul ca nu i s-a suspendat sau anulat exercitarea dreptului de a conduce;
g) dovada achitarii taxelor, prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere.
(2) Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei.
(3) In cazul existentei unor suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere strain, preschimbarea acestuia poate fi efectuata numai dupa confirmarea autenticitatii si valabilitatii permisului de conducere de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular al statului apartinator. Aceeasi procedura se aplica si in cazul permiselor de conducere straine pierdute sau furate.
Art. 7.(1) Dupa primirea si verificarea dosarului de preschimbare a permisului de conducere, se restituie solicitantului documentul de identitate si i se elibereaza o dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie, cu valabilitate de cel mult 30 de zile, in care se consemneaza numarul de inregistrare al dosarului si data depunerii, numele si prenumele solicitantului, seria si numarul permisului de conducere, statul emitent si categoria/categoriile pentru care documentul este considerat a fi valabil, precum si mentiunea “permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare”.
(2) Permisul de conducere romanesc se elibereaza in termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului. Dovada inlocuitoare prevazuta la alin. (1) se anuleaza la eliberarea permisului de conducere romanesc.
Art. 8. – (1) Permisele de conducere straine ale membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, ale corespondentilor de presa straini, precum si ale reprezentantilor organizatiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizatii straine, cu statut diplomatic, acreditati in Romania, vor fi preschimbate, cu toate categoriile inscrise in acestea, indiferent de statul emitent.
(2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, aceste categorii de persoane vor depune urmatoarele documente:
a) permisul de conducere strain in original, insotit de traducerea legalizata in limba romana a acestuia;
b) documentul de identitate in original si in copie, respectiv pasaport diplomatic si carte de identitate eliberata de Ministerul Afacerilor Externe sau, dupa caz, pasaport de serviciu si carte de identitate eliberata de Ministerul Afacerilor Externe;
c) fisa detinatorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere, care sa aiba atasata in spatiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de data recenta, precum si semnatura;
d) fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, cu mentionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule;
e) dovada achitarii taxelor prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere.
(3) Dupa primirea si verificarea actelor mentionate, se restituie solicitantului documentul de identitate.
Art. 9. – Dupa preschimbare, institutia prefectului va remite misiunii diplomatice sau oficiului consular al statului emitent permisul de conducere strain, prin adresa oficiala, in cuprinsul careia informeaza cu privire la efectuarea preschimbarii.
Art. 10. – Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor este autorizata sa intreprinda demersurile necesare pe langa autoritatile competente din statele in care este stabilit un numar semnificativ de cetateni romani, in vederea incheierii, in conditiile legii, a unor tratate bilaterale intre Romania si statele respective pentru preschimbarea reciproca a permiselor de conducere.
Art. 11. – Permisele de conducere straine aflate in curs de preschimbare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin urmeaza fie procedura legala anterioara, fie prevederile prezentului ordin, daca acest lucru este in favoarea solicitantului.
Art. 12. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 13. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
Art. 14. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 570/2005 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 7 aprilie 2005, se abroga.


» Citeste si:

Comenteaza

 

 

 

Puteti folosi aceste tag-uri HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*