Introduceti adresa de email:

Sustinut de FeedBurner


Ordinul MMP nr. 457/2010 – modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr. 457/2010 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 239, din 15 aprilie 2010.

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 17.334 din 24 martie 2010 al Directiei implementare proiecte din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu, in temeiul art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
Art. I. — Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.683/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 921 din 29 decembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7, alineatele (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Poate beneficia de prima de casare persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania si care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a dobandit tichetul valoric si documentele aferente de la un proprietar, persoana fizica, care a predat spre casare si a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat;
b) s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii autovehiculului nou, in baza tichetului valoric si a documentelor aferente dobandite potrivit lit. a), obtinand o nota de inscriere;
c) a achizitionat autovehiculul nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere, dupa declararea de catre Autoritate a autenticitatii tichetului valoric.
(3) Beneficiaza de prima de casare proprietarul, persoana juridica, infiintat/cu activitate de cel putin un an la data depunerii dosarului de inscriere si care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) i-a fost aprobata cererea de finantare si este inclus pe lista proprietarilor inscrisi, publicata pe pagina de internet a Autoritatii;
b) a predat colectorului spre casare autovehiculul uzat, obtinand certificatul de distrugere si tichetul valoric;
c) a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat, obtinand certificatul de radiere;
d) s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii autovehiculului nou, in baza tichetului valoric si a documentelor aferente, obtinand o nota de inscriere;
e) a achizitionat autovehiculul nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere, dupa declararea de catre Autoritate a autenticitatii tichetului valoric.
…………………………………………………………………………………..
(5) Neutilizarea tichetului valoric pana cel mai tarziu la data inscrisa in cuprinsul sau atrage decaderea proprietarului din dreptul de a beneficia de prima de casare la achizitionarea autovehiculului nou.”
2. La articolul 7, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
„(6) De la momentul dobandirii tichetului valoric si a documentelor aferente, persoana fizica prevazuta la alin. (2) se substituie proprietarului persoana fizica, definit la art. 2 lit. j), fiind asimilata acestuia.
(7) Proprietarul, persoana juridica, caruia i-a fost aprobata de catre Autoritate inscrierea in program, nu are dreptul:
a) sa instraineze tichetul valoric obtinut in urma casarii autovehiculului uzat;
b) sa dobandeasca tichet valoric de la o alta persoana, fizica sau juridica.”
3. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 9
Colectorul
Este eligibil si poate solicita incheierea protocolului cu Autoritatea colectorul care indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) este persoana juridica romana, operator economic, constituita potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) are ca obiect de activitate colectarea vehiculelor scoase din uz sau colectarea si tratarea vehiculelor scoase din uz;
c) functioneaza legal si detine autorizatiile/acordurile/avizele necesare desfasurarii activitatii si este autorizat potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) emite certificate de distrugere a vehiculelor scoase din uz, in nume propriu, in calitate de operator economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz, sau are incheiat contract cu un operator economic autorizat sa colecteze si/sau sa trateze vehicule scoase din uz si in numele caruia emite certificate de distrugere a vehiculelor scoase din uz, in cazul in care este autorizat doar pentru colectarea acestora;
e) se afla inclus in lista actualizata periodic de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
f) are indeplinite obligatiile de plata la Fondul pentru mediu;
g) depune, in perioada si in conditiile stabilite de Autoritate, documentele solicitate de catre aceasta.”
4. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Sunt eligibile urmatoarele persoane juridice, infiintate/cu activitate de cel putin un an la data depunerii dosarului de inscriere:
a) unitatea administrativ-teritoriala: comuna, oras, municipiu, judet, legal infiintat si delimitat, administrat conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) unitatea de invatamant de stat sau privata ori institutia de invatamant de stat sau privata, infiintata si organizata in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acreditata;
c) institutia publica, centrala sau locala, infiintata conform legii;
d) organizatia neguvernamentala infiintata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) operatorul economic.”
5. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Anual, Autoritatea poate organiza una, doua sau mai multe sesiuni de validare. Perioada de organizare a sesiunii de validare se aproba prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.”
6. La articolul 12 alineatul (8), litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„l) situatia financiara anuala la incheierea ultimului exercitiu financiar, insotita, dupa caz, de raportul administratorilor si raportul comisiei de cenzori sau raportul de audit, precum si de ultima balanta de verificare lunara, in copii; la situatia financiara anuala se anexeaza copia confirmarii depunerii acesteia la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz;”.
7. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Contractul se intocmeste in doua exemplare, ambele avand aceeasi valoare juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte semnatara.”
8. La articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Autoritatea verifica autenticitatea tichetelor valorice depuse de catre producatorul validat si transmite acestuia, pe cale electronica, lista tichetelor valorice declarate autentice.”
9. La articolul 15, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
„(6) Responsabilitatea corectitudinii si realitatii datelor si/sau informatiilor inscrise in listele proprietarilor inscrisi apartine in integralitate producatorului validat.”
10. La articolul 16 alineatul (2), litera d) se abroga.
11. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) In cadrul sesiunii de inscriere, proprietarul depune la Autoritate dosarul de inscriere.”
12. La articolul 22 alineatul (2), literele c) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„c) procura notariala de imputernicire/actul de desemnare (ordin/decizie/dispozitie) a persoanei care reprezinta proprietarul in cadrul programului, daca proprietarul nu este reprezentat de insusi reprezentantul sau legal, insotita/insotit de actul de identitate al acesteia, in copie; procura notariala de imputernicire se depune, in original, de catre: operatorul economic si organizatia neguvernamentala; actul de desemnare se depune, in original, de catre: institutia publica, unitatea administrativ-teritoriala, unitatea sau institutia de invatamant;
……………………………………………………………………………………..
j) cu exceptia proprietarului operator economic: copia situatiei financiare anuale la incheierea ultimului exercitiu financiar, vizata de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, insotita, dupa caz, de raportul administratorilor si raportul comisiei de cenzori sau ultimul raport de audit ori raport de analiza pe baza de bilant, impreuna cu ultima balanta de verificare lunara.”
13. La articolul 22 alineatul (6), literele e) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„e) hotararea/decizia adunarii generale a actionarilor/ asociatilor, a asociatului unic, a consiliului de administratie privind participarea la program, in original sau copie legalizata;
…………………………………………………………………………………….
g) copiile situatiilor financiare anuale la incheierea ultimelor doua exercitii financiare, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, insotite, dupa caz, de rapoartele administratorilor si rapoartele comisiei de cenzori sau rapoartele de audit, impreuna cu ultima balanta de verificare lunara; in cazul operatorului economic constituit ca societate comerciala in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la situatiile financiare anuale, incepand cu cele aferente exercitiului financiar 2009, se anexeaza confirmarile depunerii acestora la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz;”.
14. La articolul 23, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) In baza propunerii Comisiei de analiza si evaluare, Autoritatea, prin Comitetul director, aproba inscrierea in program a proprietarului, in limita fondurilor disponibile destinate programului.”
15. La articolul 23, alineatul (5) se abroga.
16. La articolul 24, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Lista proprietarilor si sumele aprobate acestora se publica pe pagina de internet a Autoritatii si se actualizeaza periodic.”
17. Dupa articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu urmatorul cuprins:
„ARTICOLUL 301
Contestatii
(1) Producatorul, colectorul sau proprietarul persoana juridica, nemultumit de decizia Autoritatii, poate depune contestatie la registratura acesteia, in termen de 10 zile de la data la care Autoritatea publica pe pagina sa de internet:
a) lista producatorilor validati, in cazul producatorului al carui dosar de validare nu a fost aprobat de Autoritate;
b) lista colectorilor autorizati, in cazul colectorului caruia nu i-a fost aprobata de Autoritate incheierea protocolului de distributie a tichetelor valorice;
c) lista proprietarilor inscrisi, in cazul proprietarului persoana juridica, al carui dosar de inscriere nu a fost aprobat de Autoritate.
(2) Aprobarea componentei comisiei de solutionare a contestatiilor se face prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.
(3) Solutionarea contestatiei se face in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrarea acesteia la registratura Autoritatii.”
18. La anexa nr. 3 la ghid punctul A.15, subpunctele A.15.1 si A.15.2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„A.15.1. — situatia financiara anuala la incheierea ultimului exercitiu financiar, insotita de raportul administratorilor si raportul comisiei de cenzori sau raportul de audit; la situatia financiara anuala este anexata confirmarea de depunere a acesteia la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul judetean/Tribunalul Municipiului Bucuresti;
A.15.2. — ultima balanta de verificare lunara.”
19. La anexa nr. 4 la ghid articolul 10, punctul 10.6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„10.6. Prezentul contract s-a semnat la data de …………., la sediul AFM, in doua exemplare, ambele avand aceeasi valoare juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte semnatara.”
20. La anexa nr. 5 la ghid, punctul 5 se abroga.
21. La anexa nr. 9 la ghid punctul 3, dupa litera k) se introduce o noua litera, litera k1), cu urmatorul cuprins:
„k1) Nu suntem considerati «Firma in dificultate», conform Instructiunilor Comisiei Europene privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004.”
22. La anexa nr. 10 la ghid punctul 1, subpunctele 1.3 si 1.10 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„1.3. — procura notariala de imputernicire/actul de desemnare (ordin/decizie/dispozitie) a persoanei care reprezinta proprietarul in cadrul programului, daca proprietarul nu este reprezentat de insusi reprezentantul sau legal, insotita/insotit de actul de identitate al acesteia, in copie; procura notariala de imputernicire este depusa, in original, de catre operatorul economic si organizatia neguvernamentala; actul de desemnare este depus, in original, de catre institutia publica, unitatea administrativ-teritoriala, unitatea sau institutia de invatamant;
……………………………………………………………………………………..
1.10. — cu exceptia proprietarului operator economic: copia situatiei financiare anuale la incheierea ultimului exercitiu financiar, vizata de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, insotita, dupa caz, de raportul administratorilor si raportul comisiei de cenzori sau ultimul raport de audit ori raport de analiza pe baza de bilant, impreuna cu ultima balanta de verificare lunara.”
23. La anexa nr. 10 la ghid punctul 5, subpunctul 5.7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„5.7. — copiile situatiilor financiare anuale la incheierea ultimelor doua exercitii financiare, vizate de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, insotite, dupa caz, de rapoartele administratorilor si rapoartele comisiei de cenzori sau rapoartele de audit, impreuna cu ultima balanta de verificare lunara; operatorul economic constituit ca societate comerciala in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a anexat la situatiile financiare anuale, incepand cu cele aferente exercitiului financiar 2009, confirmarile depunerii acestora la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul judetean/Tribunalul Municipiului Bucuresti;”.
24. Anexele nr. 12 si 13 la ghid se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin.
Art. II. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


» Citeste si:

Comenteaza

 

 

 

Puteti folosi aceste tag-uri HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*